CAC
ณ วันที่ 29 ส.ค. 2558
 
 
22.49
22.49
21.78
21.78
23.88
23.88
25.28
25.28
26.01
26.01
 
13.00
13.00
หมายเหตุ: ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Code สำหรับนำไปติดตั้งในเว็บไซต์
<IFRAME height="410" width="200" frameborder="0" SRC="http://www.bangchak.co.th/oilprice-widget.aspx"></IFRAME>
a
รายงานประจำปี 2557
รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2557
รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ 19 ส.ค. – 25 ส.ค. 2558
26 ส.ค. 2558
ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 6:00 - 7:00 น.
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.3 0.0 ppm
  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.17 0.05 ppm
  ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM -10) 120 65.76 µg/m3
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5-9.0 7.22
  ความสกปรกของน้ำ (COD) 120 53.13 mg/L
  อุณหภูมิน้ำทิ้ง 40 31.85 ºC
  ค่ามาตรฐาน ค่าที่ตรวจวัดได้
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 60 0.96 ppm
  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 160 26.68 ppm
     
บางจาก ร่วมจำหน่ายของที่ระลึก "ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน"
26 ส.ค. 2558
 
 
 
 
     
บางจากฯ – สพฐ. รวมพลังเยาวชนก้าวสู่สังคมสีเขียว
9 ก.ค. 2556
| Share

      


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 บริษัท บางจากฯ และสพฐ. ร่วมจัดงานเปิดตัวโครงการ Thailand 
Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในหัวข้อ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคม
สีเขียว” โรงเรียนกว่า 400 แห่ง แห่เข้าร่วม

นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
บริษัท บางจากฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประกวดโครงการ Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ระดับประเทศ โดยในปีนี้จัดประกวดผลงานในหัวข้อ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว” ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน ด้วยการสร้างเสริมพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่การกิน การอยู่ และ
การเลือกหรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
หากทุกคนสามารถปรับพฤติกรรมการดำรงชีพได้ จะช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

จากการจัดโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้คาดว่าจะมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 แห่ง สำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงาน นอกจากได้รับความรู้จากการทำกิจกรรมแล้ว โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นจะได้รับรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การขยายความรู้นำโรงเรียนสู่สังคม
สีเขียว เพลงฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทนประจำโรงเรียน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ 
การประดิษฐ์ภาพศิลป์ และพิธีกร – ผู้ให้ความรู้ประจำโรงเรียน

สำหรับรางวัลที่ได้รับ มีทั้งถ้วยเกียรติยศ ทุนการศึกษา เกียรติบัตร เหรียญรางวัลระดับประเทศ 
รวมมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ภาพที่ชนะเลิศจากการประกวดประดิษฐ์ภาพศิลป์ บริษัท บางจากฯ 
จะนำมาจัดพิมพ์ในปฎิทินประจำปี 2557 เพื่อเผยแพร่แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ประชาชนได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยจึงขอเชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Thailand Go Green ประจำปี 2556 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangchak.co.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนกิจการสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 0-2335-4348, 0-2335-4559 e-mail : youth-info@bangchak.co.th  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 และปิดรับผลงานที่จะส่งเข้าประกวด 16 กันยายน 2556

อนึ่ง การจัดประกวดโครงการ Thailand Go Green ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2550-2555 มีเครือข่ายเยาวชนบางจากฯ เข้าร่วมโครงการกว่า 1,800 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ สพฐ. ทั่วประเทศ
บางจากฯ คว้ารางวัล Trusted Brands Gold Awards 2013 ...
บางจากฯ พัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีความรู้คู่ความดี