เงื่อนไขและข้อกำหนด

| Share

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตร

 1. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ออกบัตรเรียกว่า “บางจาก” ผู้ถือบัตรเรียกว่า “สมาชิก” สมาชิกขอให้ทางบางจากออกบัตรสมาชิกบางจาก (รวมไปถึงการออกบัตรทดแทนกรณีที่บัตรชำรุด หรือสูญหาย) ให้แก่สมาชิก
 2. สมาชิกยอมรับและตกลงว่า บรรดาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือที่เกิดจากการทำธุรกรรมของสมาชิกนั้น เป็นทรัพย์สินของบางจาก
 3. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่บางจากเก็บข้อมูลไว้นั้น เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือบัตรสมาชิก
 4. สมาชิกยอมรับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามปริมาณการใช้บัตร และประวัติการใช้บัตรที่ผ่านมา หรือตามรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตามพื้นที่ที่แตกต่างกัน
 5. สมาชิกยอมรับในการปฏิเสธการตอบรับการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 6. สมาชิกยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก

เงื่อนไขการใช้บัตร

 1. บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับใช้เพื่อการสะสมคะแนนน้ำมันได้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์เท่านั้น (หรือการสะสมคะแนนกับสินค้า บริการอื่นตามที่บางจากกำหนด) บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง และการสะสมคะแนนที่ได้จากการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถสะสมได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน ต่อบัตร 1 ใบ
 2. บัตรบางจากดีเซลคลับใช้เพื่อการสะสมคะแนนน้ำมันได้กับน้ำมันดีเซลเท่านั้น (หรือการสะสมคะแนนกับสินค้า บริการอื่นตามที่บางจากกำหนด) บัตร 1 ใบ สามารถใช้เพื่อสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 วัน การสะสมคะแนนในแต่ละครั้งสะสมได้สูงสุด 200 ลิตรต่อครั้ง และการสะสมคะแนนที่ได้จากการเติมน้ำมันดีเซลสามารถสะสมได้ไม่เกิน 1,000 ลิตรต่อเดือน ต่อบัตร
  1 ใบ
 3. บัตรนี้ใช้ได้กับสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร
 4. บัตรนี้ใช้ได้กับรถยนต์ตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไปเท่านั้น
 5. บัตรมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร

เงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม

 1. การแลกคะแนนสะสมต้องมีคะแนนสะสมตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป และเป็นการแลกส่วนลดในการเติมน้ำมันครั้งถัดไป
 2. ยอดการเติมน้ำมันที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม จะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนสะสม

สมาชิก

 1. บัตรบางจากแก๊สโซฮอล์ และบางจากดีเซลคลับ ไม่สามารถใช้ร่วมบัตรบางจากฟลีทการ์ด บางจากออโต้การ์ด พีทีทีฟลีดการ์ด บัตรเอไอเอสเซเรเนด บัตรเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ และ
  บัตรส่วนลดอื่นๆ (บางจากสงวนสิทธิ์ในการงดใช้บัตรอื่นร่วม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 2. บัตรบางจากมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือธุรกิจอื่นที่ได้รับการยิมยอมจากบางจาก ให้เข้าร่วมโปรแกรมบัตรบางจาก
 3. บัตรบางจากเป็นทรัพย์สินของทางบางจาก ซึ่งบากจากมีสิทธิพิจารณายกเลิกได้ในเวลาใดๆที่สมควร ทั้งนี้ สมาชิกต้องยอมรับในข้อเสนอ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบางจาก รวมถึงสมาชิกต้องคืนบัตรบางจากหากมีการเรียกคืนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. เงื่อนไขและการใช้บัตรบางจากสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 5. ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกต้องทำการกรอกใบสมัครตามที่บางจากเป็นผู้กำหนดให้ครบถ้วนและตรงความเป็นจริง จึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติการออกบัตรทั้งนี้หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือ
  ไม่ตรงกับความเป็นจริง บางจากขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติ หรือเพิกถอนการอนุมัติการออกบัตรในภายหลังได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของบัตรบางจาก และไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บางจากกำหนดไว้
 6. บัตรนี้ใช้ได้กับผู้ถือบัตรที่ระบุไว้ในใบสมัคร และได้รับการออกบัตรจากทางบางจากเท่านั้น
 7. สมาชิกต้องแจ้งให้ทางบางจากทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุลคล ผ่านทาง www.bangchak.co.th หรือทางบางจาก Call Center โทร.0-2576-5678
 8. หากบัตรสมาชิกเกิดสูญหาย ชำรุด กรุณาแจ้งโดยตรงกับบางจากตามช่องทางที่บางจากกำหนดไว้ บางจากจะทำการออกบัตรทดแทนโดยคิดค่าใช้จ่ายกับสมาชิกเป็นจำนวน 20 บาท หรือ
  หักคะแนนสะสมของสมาชิกเป็นจำนวน 100 คะแนน (ราคา และคะแนนข้างต้นรวมค่าจัดส่งแล้ว) ทั้งนี้ บางจากสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกคะแนนสะสม หรืออัตราราคาสำหรับการออกบัตรทดแทนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 9. สมาชิกสามารถยกเลิกบัตรได้โดยการตัดบัตรและส่งคืนบัตรแก่บางจาก

การสะสมคะแนน

 1. การสะสมคะแนนจะได้มาจากการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันของสถานีบริการน้ำมันบางจาก หรือจากการใช้ซื้อสินค้า หรือบริการตามที่บางจากกำหนดไว้ (ทั้งนี้ บางจากขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินค้าบริการ คะแนนสะสมตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่สมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า)
 2. ในกรณีที่คะแนนสะสมในครั้งใดไม่ได้รับการบันทึกสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 30 วันหลังจากใช้บริการ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้มีการใช้จ่ายเพื่อสะสมคะแนนจริงมิฉะนั้น
  จะถือว่าสละสิทธิโดยแจ้งผ่านบางจาก Call Center โทร.0-2576-5678 ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาให้คะแนนสะสมจากหลักฐานดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของบางจาก
 3. คะแนนสะสมในบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอน หรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้ (ยกเว้นในกรณีออกบัตรทดแทนบัตรเดิม)
 4. คะแนนสะสมไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้

การแลกคะแนนสะสม

 1. ผู้ที่จะนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้นั้น จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ทำการแลกของรางวัล (บัตรจะต้องไม่หมดอายุ) และสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตามช่องทางที่บางจากกำหนดเท่านั้นทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บางจากเป็นฝ่ายยกเลิกการใช้บัตรโดยไม่ใช่ความผิดของสมาชิก ให้สมาชิกมีสิทธินำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บางจากได้แจ้งยกเลิกบัตรให้สมาชิกทราบหากผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวคะแนนสะสมที่มีอยู่จะถูกยกเลิกในทันที และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ
  จากคะแนนสะสมที่มีอยู่แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้
 2. สมาชิกที่มีคะแนนสะสมครบ สามารถแลกของรางวัลได้ตามที่บางจากกำหนดไว้ในช่วงเวลานั้น
 3. กรณีที่ของรางวัลใดๆ หมด หรือไม่สามารถจัดหาได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆบางจากขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันมาทดแทนได้
 4. นอกจากกรณีที่สมาชิกได้ทำการนำคะแนนสะสมมาแลกรับของรางวัล ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก บางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ สมาชิกตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ซึ่งบางจากจะจัดส่งของรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น หากของรางวัลที่จัดส่งไปเกิดการชำรุด หรือเสียหายสมาชิกต้องแจ้งให้บางจากทราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับของรางวัล

การยกเลิกบัตร

 1. บางจากขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรบางจากโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 2. กรณีสมาชิกปฎิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตร บางจากมีสิทธิยกเลิกบัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวให้มีผลเป็นการยกเลิกคะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดทันทีด้วย และถือว่าบางจากไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินทดแทนใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบางจากได้


เงื่อนไขการใช้ Value Points

เงื่อนไขการใช้สิทธิสะสมคะแนน

 1. สมาชิกจะต้องมีสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ทำการแลกคะแนนสะสม (บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)
 2. คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือถอนเป็นเงินสดได้
 3. เมื่อซื้อครบทุก 25 บาท ในแต่ละครั้ง จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (เศษของเงินที่ไม่ถึง 25 บาท ไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม)
 4. ไม่สามารถใช้บัตรสะสมคะแนน Value Points ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย คูปองส่วนลด ที่จัดขึ้นในแต่ละร้านค้าได้
 5. สมาชิกสามารถใช้บัตรสะสมคะแนน Value Points ได้กับสาขาที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 6. คะแนนสะสมในบัตรแต่ละใบไม่สามารถโอน หรือนำไปรวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้ (ยกเว้นกรณีออกบัตรทดแทน)
 7. บางจากขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 8. ไม่สามารถสะสมคะแนนเมื่อซื้อบุหรี่ บัตรเติมเงินและสินค้าส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการสะสมคะแนนต่อบัตร 1 ใบ

สำหรับเมื่อซื้อสินค้า-บริการที่กรีนออโต้เซอร์วิส กรีนวอช กรีนเซิร์ฟ กรีนวอชเดอะพรีเมียม และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน

 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 2,500 บาท และจำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือนไม่ เกิน 5,000 บาท กรณีมียอดจากการใช้จ่ายเกินจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

สำหรับเมื่อซื้อสินค้าที่อินทนิล คอฟฟี่, อินทนิลพรีมิโอ และร้านใบจากมาร์ท

 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท และจำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือนไม่ เกิน 2,000 บาท กรณีมียอดจากการใช้จ่ายเกินจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • บัตร 1 ใบ สามารถสะสมคะแนนได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • จำกัดการแลกส่วนลดต่อครั้งไม่เกิน 2,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า-บริการที่กรีนออโต้เซอร์วิส, กรีนวอช,กรีนเซิร์ฟ,กรีนวอช เดอะพรีเมียม และน้ำมันหล่อลื่นบางจากที่สถานีบริการน้ำมัน
 • จำกัดการแลกส่วนลดต่อครั้งไม่เกิน 400 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า-บริการที่อินทนิลคอฟฟี่, อินทนิล พรีมิโอ และร้านใบจากมาร์ท
 • มูลค่าในการแลกรับส่วนลดต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อสินค้า-บริการเท่านั้น
 • จำกัดการใช้บัตร 1 ใบ ต่อการแลกรับส่วนลดสินค้า 1 ใบเสร็จ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangchak.co.th

ร่วมเป็นแฟนเพจกับ Bangchak Gasohol Club


สังคมดีๆ สำหรับผู้ถือบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์ คลับ แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยน ติดตามข่าวสาร พร้อมอัพเดทสิทธิประโยชน์กับเราได้ที่นี่เป็นประจำ