โครงการฝึกงาน
BCP Talent Internship Program 2018 เริ่มแล้ว!
(BCP Talent Internship Program 2018 is now open!)
เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 3 และต่างชาติที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย หลากหลายคณะและสาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
ประสบการณ์ ความรู้ และเพื่อนใหม่กำลังรอน้องๆ ที่บ้านบางจากหลังนี้
(ช่วงเวลาการฝึกงาน 30 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2561)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
16 มกราคม 2561
สอบข้อเขียน
3 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
13 กุมภาพันธ์ 2561
สอบสัมภาษณ์
17 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ
1 มีนาคม 2561
รายงานตัว
10 มีนาคม 2561


Applicants have to be Thai students in their 3rd years or foreigner students undergraduate who study in the university in Thailand and most majors and faculties
from nationwide are applicable from now to 31st December 2017
(Internship period 30th May – 3rd August 2018)

Announcement of short-list candidate for Paper Test
16th January 2018
Paper Test (IQ & English)
3rd February 2018
Announcement of short-list candidate for Interview
13th February 2018
Interview
7th February 2018
Announcement of Successful Candidate
1st March 2018
Pre-Orientation & Register
10th March 2018


or