วิศวกรความปลอดภัย
3 พ.ย. 2560
คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวรรกรมเคมี วิศกรรมเครื่องกล ความปลอดภัย/อาชีวอนามัย) หรือเทียบเคียงประสบการณ์ ไม่มี หรือเคยทำงานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม หรือเทียบเคียง


หน้าที่งานโดยย่อ

 • วางแผน ควบคุม ดูแล และพัฒนางานด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต งานวิศวกรรมความปลอดภัยกระบวนการ และระบบบริหารงานด้สนความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ซ.สุขุมวิท64

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)


ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมัคร

 • บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ เพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัทฯ
 • ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน บริษัทฯ จะทำการติดต่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการสมัครงานได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคลและบริษัทในเครือ recruit@bangchak.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์