นักวิเคราะห์ระบบ
3 พ.ย. 2560
คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Business Analyst อย่างน้อย 2 ปี
 • เคยทำงานใน Project อย่างน้อย 5 Projects ขึ้นไป
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB.Net, Web Service, PHP, SQL


หน้าที่งานโดยย่อ

 • พัฒนา ปรับปรุง ดูแล และบำรุงรักษาระบบ Retail Software ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานขาย CRM และ Software ของกลุ่มธุรกิจการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ บมจ. บางจากคอร์ปอเรชั่น อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาผลสอบ TOEIC (ถ้ามี)


ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมัคร

 • บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ เพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัทฯ
 • ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน บริษัทฯ จะทำการติดต่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการสมัครงานได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคลและบริษัทในเครือ recruit@bangchak.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์