จากการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มีโรงเรียนร่วมเป็นเครือข่ายประมาณ 1,700 แห่งทั่วประเทศ คาดว่ามีนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล พลังงานแสงแดด ฯลฯ กว่า 3,500,000 คน

หลักการและเหตุผล


ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กำลังเผชิญกับปัญหาด้านพลังงาน ทั้งในด้านราคาที่สูงขึ้น การขาดแคลนในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงปัญหาโลกร้อนซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการใช้น้ำมัน และพลังงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ

พลังงานทดแทน จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ได้ไม่มีวันหมด และ ใช้แล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม รวมทั้งพลังงานอันเกิดจากพืชการเกษตรพลังงานจึงได้รับความสนใจ เกิดการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ด้วยตระหนักว่า “พลังงานทดแทน เป็นทางออกที่ยั่งยืน ที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน และภัยพิบัติต่างๆ” ปี 2550 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) จึงได้ริเริ่มโครงการ สุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด THAILAND GO GREEN

ซึ่งในแต่ละปี บริษัท บางจากฯ (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหัวข้อการประกวดและรูปแบบการประกวด โดยเน้นให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้าง ทั้งในระดับโรงเรียน ผู้ปกครอง และยังให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขยายไปสู่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใกล้เคียง และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียนด้วย ซึ่งหัวข้อในการประกวดที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี พ.ศ.

หัวข้อการประกวด

2556 ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว
2555 เรียนรู้สู้ภัยพิบัติด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน ประจำปี 2555
2554 แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต
2553 Thailand Go Green ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานทดแทน
2552 ประเทศไทย ก้าวสู่ “ผู้นำพลังงานทดแทน” อันดับ 1 ของเอเชีย
2551 ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ นวัตกรรมพลังงานทดแทนไทย
2550 ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เป็นพลังงานทดแทนในชีวิตประจำวันและในอนาคต
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ ตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน และสงผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ
  3. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนและสังคมสนใจ และให้ความสำคัญด้านการนำพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ


ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ที่สำคัญได้แก
  1. เพิ่มทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานทดแทนผ่านทางInternet
  2. กล้าแสดงออก พัฒนาการนำเสนอให้น่าสนใจ รวมทั้งได้ฝึกการนำเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ
  3. พัฒนาด้านการทำสื่อในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดนิทรรศการ การตัดต่อ VDO และการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ
  4. ได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี
  5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทย ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล พลังงานแสงแดด ฯลฯ

การประกวดที่ผ่านมา


การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ และแบ่งรางวัลออกเป็น ระดับเหรียญทองแดง เหรียญเงิน และเหรียญทอง ตามเกณฑ์ของการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ

ซึ่งรางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล รางวัลทุนการศึกษา และล่าสุดยังได้นำโรงเรียนที่ชนะไปทัศนศึกษาด้านพลังงานทดแทนในต่างประเทศอีกด้วย