เครือข่ายเยาวชนบางจาก Thailand Go Green


นับตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ได้ร่วมกับ สพฐ. ในการจัดประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน มีโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมเฉลี่ยปีละประมาณ 500 แห่ง

ถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายเยาวชนบางจากทั่วประเทศ 77 จังหวัด ประมาณ 1,879 แห่ง ซึ่งในแต่ละปีโรงเรียนจะหมุนเวียนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนในเครือข่าย รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียน

ความรู้ที่เยาวชนออกไปขับเคลื่อน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็น ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ พลังงานแสงแดด และพลังงานอื่นๆ

จำนวนเครือข่ายเยาวชน Thailand Go Green ในแต่ละภูมิภาค
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555

ภาค

จำนวนโรงเรียน

กรุงเทพมหานคร 147
กลาง 450
เหนือ 445
อีสาน 588
ใต้ 249
รวม 1,879