รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งบางจากฯ น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ
สิ่งเเวดล้อมเเละสังคม”เป็นพลังขับเคลื่อนให้เรายึดมั่นปฎิบัติตามเเนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ กองทัพบกไทย
และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง “ 7 องค์กรผู้นำขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน” ซึ่งบางจากฯได้น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้บริหารองค์กรจนประสบความสำเร็จ และขยายสู่
องค์กรธุรกิจ ในเครือเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
บางจากฯ มีความมุ่งหมายเป็นบริษัทไทยที่มั่นคงดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยมีวัฒนธรรมองค์กรพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นกรอบในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีวัฒนธรรมของพนักงานให้ “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”