วิถีบางจากกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประกวดผลงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2