วีดีทัศน์แนะนำ

ศูนย์เรียนรู้
พลังงานทดแทนฯ
(SUNNY BANGCHAK)

Hilight โครงการ

โรงภาพยนตร์ 4 มิติ

ร่วมผจญภัยไปกับนกซันนี่และท่านสุริยเทพ ในภาพยนตร์ 4 มิติเรื่อง "Sunny, The Hero"

จุดชมวิว

พบกับพลังงานสะอาดที่ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์” กับพื้นที่จริงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 150,000 แผง สุดลูกหูลูกตา...

สถานีแสงอาทิตย์

โซนนิทรรศการกลางแจ้ง แสดงการติดตั้ง เซลล์แสงอาทิตย์ 2 แบบ คือ แบบติดตั้งอยู่กับที่ และแบบติดตั้งให้เคลื่อนที่ตาม
ดวงอาทิตย์ รวมถึงเซลล์แสงอาทิตย์
ทั้ง 2 ชนิด คือ แบบผลึกซิลิคอน
และแบบอะมอร์ฟัสซิลิคอน...