ที่ตั้งโครงการ

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางสะดวกเพียง 5 กิโลเมตรจากจุดลงทางด่วน
แจ้งวัฒนะ – บางปะอิน ด้านหน้าโครงการติดถนนทางหลวงหมายเลข 3048 พื้นที่โครงการเกือบ 500 ไร่ ติดกับศูนย์ผลิตไบโอดีเซล
และศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

กำลังการผลิตจำหน่าย 38 เมกะวัตต์

จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ประโยชน์โครงการ

ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นการพึ่งพาตนเอง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 70 ล้านหน่วยไฟฟ้าต่อปี เทียบเท่ากับลดปริมาณ
การนำเข้าถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าถึง 40,000 ตันต่อปี

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ดีต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 38,000 ตันต่อปี
เทียบเท่ากับการปลูกป่า 26,000 ไร่

จ้างงานและสร้างอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น แรงงานทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ช่างไฟฟ้า วิศวกร เป็นต้น

เป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รางวัลและการรับรอง

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” แห่งนี้
ได้รับการรับรองมาตรฐานมงกุฎไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ด้วยเป็นโครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดำเนินการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ CDM (Clean Development Mechanism)