zone 1

โถงต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์
“เรียน รู้ ดู ชม” ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
Sunny 1
Sunny 1
zone 2

โรงภาพยนตร์ 4 มิติ

ร่วมผจญภัยไปกับนกซันนี่และท่านสุริยเทพ
เรื่องราวของอาสาสมัครนกน้อยที่เดินทาง
ตะลุยอวกาศเพื่อพิสูจน์ให้ท่านสุริยเทพเห็นถึง
ความตั้งใจของมนุษย์ที่อยากรักษาโลก
ใบนี้ไว้ด้วยการใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมเอาใจช่วยและลุ้นไป
พร้อมกันได้เลย
zone 1

จุดชมวิว

พบกับพลังงานสะอาดที่ “โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์”

กับพื้นที่จริงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
กว่า 150,000 แผง สุดลูกหูลูกตา
Sunny 3 Sunny 4
Sunny 5
zone 4

เส้นทางการคิดค้นเซลล์แสงอาทิตย์

นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะบอกถึง
ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญของการค้นพบ คิดค้น และพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์
จนกลายมาเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในปัจจุบัน และทั่วโลกใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์
ถึง 100,000 เมกะวัตต์
zone 5

พลังแห่งสายพระเนตร

ห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการพัฒนา
พลังงานไทย
ด้วยพระอัจฉริยภาพที่
ทรงพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และกลายเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศไทยในปัจจุบัน
ให้พร้อมรับมือกับวิกฤตพลังงานในอนาคต
Sunny 6
Sunny 7
zone 6

เปิดโลกพลังงาน

ต้อนรับสู่โลกพลังงานทดแทน ชมนิทรรศการและทำความรู้จักพลังงานที่น่าสนใจผ่าน
สื่อมัลติมีเดีย ด้านในแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อ.บางปะอิน
จ.อยุธยาฯ แห่งนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบ้านเรือน ปิดท้ายด้วย 'พลังงานกับโลกอนาคต'
ปลุกจิตสำนึกให้ร่วมกันใช้พลังงานสะอาด เพื่อโลกที่น่าอยู่
zone 7

วิถีบางจาก...
วิถีพอเพียง

ห้องฉายภาพยนตร์สื่อผสม ที่ถ่ายทอด
เรื่องราวขององค์กรบางจากฯ ผู้นำ
พลังงานทดแทน ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผ่านตัวละครพนักงานของบางจากฯ
ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และได้ค้นพบ
ว่าองค์กรบางจากฯ ได้ร่วมสร้างสังคม
สีเขียว ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย
Sunny 4
top
zone 8

สถานีแสงอาทิตย์

โซนนิทรรศการกลางแจ้ง แสดงการ ติดตั้ง เซลล์แสงอาทิตย์ 2 แบบ คือ แบบติดตั้งอยู่กับที่ และแบบติดตั้งให้เคลื่อนที่ ตามดวงอาทิตย์ รวมถึงเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้ง 2 ชนิด คือ แบบผลึกซิลิคอน และแบบ อะมอร์ฟัสซิลิคอน นอกจากนี้ยังมีของเล่น อย่างที่ชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ให้ลองเล่นกันอีกด้วย

หลักการของเซลล์
แสงอาทิตย์

ปรากฏการณ์โฟโต้
อิเล็กทริก

กำเนิดพลังงาน

วิถีบางจาก...
วิถีพอเพียง

Sunny, The Hero