บางจากฯ ร่วมสร้างสังคมสีเขียว

โชว์ “บ้านโซล่าเซลล์เพื่อคนไทย” ร่วมมือกับ สมาคมสถาปนิกสยามฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ออกแบบและโชว์บ้านอย่างมืออาชีพ จุดประกายการสร้างบ้านของประชาชน
ในปัจจุบันและอนาคต ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมบ้าน
โซล่าเซลล์เพื่ออนาคต

รวมผลงานการออกแบบในโครงการโซล่าเซลล์เพื่อคนไทย จุดประกายและสานต่อแนวคิดเพื่อบ้านในอนาคต

บ้าน Light House

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่

Light House

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Adapective
House

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

บ้านทิศเหนือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"เข้าฌาน"

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตวังท่าพระ

บ้านทิศใต้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บ้าน "คิดถึงบ้าน"

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บ้าน 4x4
Solar House

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

บ้าน Eco-na House

มหาวิทยาลัย
มหาสารคราม

Econogy House

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

GreeniSan

มหาวิทยาลัยขอนแก่น