BCP
BCP
()

ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ เติบโตอย่างมั่นคง มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวยั่งยืนในเอเชีย

 8 มี.ค. 61

ผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท บางจากฯ ปี 2560 มีรายได้ 172,138 ล้านบาท EBITDA รวม 13,663 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ยอดขายน้ำมันและธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวเติบโตต่อเนื่อง


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2560 ว่า บริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 172,138 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA)  13,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 5,778 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.20 บาท
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บางจากฯ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่นที่สามารถใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยสูงสุดถึง 121,640 บาร์เรลต่อวัน มีค่าการกลั่นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 6.38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 834 ล้านบาท รวมถึงมีกำไรจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า (GRM Hedging) ทำให้ธุรกิจโรงกลั่นมี EBITDA 7,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปีก่อนหน้า

 

ด้านธุรกิจการตลาด มีปริมาณการจำหน่ายรวม 6,016 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 227 ล้านลิตร โดยบางจากฯ มีส่วนแบ่งตลาดในเดือนธันวาคม 2560 ที่ร้อยละ 15.7 รักษาอันดับที่ 2 อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการสร้างประสบการณ์ Greenovative Experience ให้กับผู้บริโภค ผ่านสถานีบริการกว่า 1,114 สาขาทั่วประเทศ  และยังพัฒนาธุรกิจ Non-Oil ทั้งร้านสะดวกซื้อ SPAR และร้านกาแฟอินทนิล ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด เพื่อตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ ณ สิ้นปี 2560 มีร้านกาแฟอินทนิล รวมทั้งสิ้น 446 สาขา และ SPAR 33 สาขา

 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ มีรายได้ 3,322 ล้านบาท และมี EBITDA 3,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า


ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ มีรายได้รวม 8,073 ล้านบาท มี EBITDA รวม 529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานเต็มปีของบริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ในส่วนของธุรกิจไบโอดีเซลมีผลการดำเนินงานลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศตกต่ำตลอด ทั้งปี ส่งผลกระทบต่อราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ B100 และทำให้ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน 224 ล้านบาท


ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ มีรายได้จากการขาย 1,510 ล้านบาท มีปริมาณการจำหน่ายรวม 820,560 บาร์เรล มี EBITDA 286 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เนื่องจากธุรกิจสำรวจและผลิตมีปริมาณการผลิตและจำหน่ายลดลงจากปีก่อน ตาม Natural decline curve อีกทั้งมีรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานบัญชี จำนวน 1,528 ล้านบาท ทั้งนี้ LAC (Lithium Americas Corp.) ได้จดทะเบียน Dual Listing ใน New York Stock Exchange (NYSE) และมีราคาสูงกว่าราคาทุน กว่า 2,700 ล้านบาท 


อนึ่ง บางจากฯ ยังคงให้ความสำคัญและยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน ในเอเชีย