BCP
BCP
()

ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสังคม สร้างชุมชนน่าอยู่

 22 ธ.ค. 60

มื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (สอญ.) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมเสมียนตรา สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตพระโขนง และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัท บางจากฯ เป็นบริษัทน้ำมันของคนไทย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพการจัดงาน อำนวยความสะดวกในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้บริหาร พนักงานบางจากฯ ร่วมเป็นกำลังพลจิตอาสากับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่พักอาศัยของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและทางเดินริมคลองบางจาก รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ที่ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา ด้วยการลอกทางระบายน้ำ ทำความสะอาดทางเดินในชุมชน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และให้บริการตัดผม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสังคม สร้างชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ในการจัดงาน เครื่องดื่มและอาหารว่างในกิจกรรมนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน

อนึ่ง โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เริ่มขึ้นในปี 2559 เป็นโครงการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยแนวคิดการทำจิตอาสาทำความดีเพื่อคนอื่น