BCP 27.00
BCP
-0.25 (-0.92)

สกู๊ปข่าว

บางจากฯ จูงมือเยาวชน ร่วมทำดี “ปลูกป่า บูชาครู ตอบแทนคุณ”

 22 ก.ย. 58

 

นับตั้งแต่ปี 2548 ที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ปลูกป่ารักษาต้นน้ำ (ภูหลง)   บนพื้นที่ 5,000 ไร่ เพื่อให้การสนับสนุนและร่วมฟื้นฟูป่า ส่งเสริมการมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบางจากฯ ที่พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัท บางจากฯ จะเชิญชวนกลุ่มเพื่อนบ้าน นักเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ไปร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับพนักงานบางจากและประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 11 ปีแล้ว
ต่อมาในปี 2549 ได้เริ่มโครงการ “เพาะกล้าไม้คืนป่าให้ภูหลง” เพื่อขยายการปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนรอบๆ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก และโรงเรียนที่อยู่ติดเขตพื้นที่ป่า หรือ เรียกได้ว่าเป็นคนท้องถิ่นชัยภูมิ โดยบริษัท บางจากฯ จะได้จัดหาเมล็ดพันธุ์จากกรมป่าไม้ส่งให้น้องๆ นักเรียนช่วยกันเพาะต้นกล้าไม้ และจะรับซื้อคืนต้นกล้าดังกล่าวเพื่อนำไปปลูกร่วมกัน ด้วยเห็นว่า การปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติให้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กให้ ติดตัวไปจนพวกเขาเติบโตขึ้น เป็นการสร้างคุณธรรมในจิตใจให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากร มีความซาบซึ้งในคุณค่าของผลงานของตนเองที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ ภาคภูมิใจในผลงานกล้าไม้ของตนเองที่จะได้นำไปปลูกบนพื้นที่ป่าใหญ่ และได้ติดตามเห็นการเติบโตงอกงาม สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งต้นน้ำลำธาร
สำหรับปี 2558 นี้ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่า บูชาครู ตอบแทนคุณ” เพื่อสืบทอดเจตนา สานต่อแนวคิดของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ในการปกป้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาวบนพื้นที่ 5,000 ไร่ ควบคู่กับการจัดการกับปัญหาไฟป่าซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่สำคัญ โดยได้เริ่มโครงการต่อเนื่อง “5 ไร่ 5 ปี” จัดสรรพื้นที่ 5 ไร่ต่อหนึ่งองค์กรในการระดมทุนพร้อมทั้งการให้มีการร่วมกลุ่มทำกิจกรรมปลูก ป่า ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเพิ่มความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ พร้อมด้วยการปกป้องบำรุงฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้ได้มีโอกาสเจริญเติบโต และกลับคืนสู่สภาพพื้นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ต่อไปได้ในอนาคต
โดยพี่ๆ บางจากฯ พาน้องๆ นักเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากฯ ไปปลูกป่าในพื้นที่ 1 ไร่แรก เป็นจำนวน 500 ต้น ซึ่งทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกัน ตั้งแต่เริ่มเดินทางไปยังพื้นที่ปลูกที่อยู่จุดสูงสุด และลงมือขุดหลุมปลูกเอง แม้จะแดดร้อนและเหน็ดเหนื่อยเพียงใด แต่พวกเราพี่น้องชาวบางจากต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการทำให้พื้นที่ของป่าภูหลงแห่งนี้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็ม พื้นที่ 5,000 ไร่ให้ได้ โดยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ คนเมืองหรือคนท้องถิ่นต่างมีรอยยิ้มแห่งความสุขและความปลาบปลื้มในผลงานของ ของตนอันเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีกันในการอนุรักษ์ดูแลเพื่อฝืนป่าแห่ง นี้ และเป็นโอกาสที่ดียิ่งของคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงานบางจาก คณะครู นักเรียนที่ได้มาร่วมทำความดี อิ่มบุญไปพร้อมกับการร่วมอนุรักษ์ผืนป่าชัยภูมิด้วยกัน