BCP 27.25
BCP
-0.50 (-1.80)

สกู๊ปข่าว

บางจากฯ เป็นบริษัทพลังงานแห่งเดียวในไทย คว้ารางวัลที่สุดแห่งปีของ ASIA

 23 พ.ย. 58


 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Most Socially Responsible Company of the Year ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES Awards) ซึ่งบริษัท บางจากฯ เป็นบริษัทพลังงานของประเทศไทยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ โดยได้รับการยกย่องในด้านการมีความรับผิดชอบและมีบทบาทในการทำประโยชน์เพื่อ สังคมโดยรวมอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับธุรกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารจัดการ เคารพต่อกฎหมาย พร้อมทั้งมีนโยบายการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสังคมในวง กว้าง จัดโดย MORS ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ประเทศสิงคโปร์
     รางวัลดังกล่าว พิจารณาจากองค์ประกอบในด้านการทำประโยชน์ทั้ง 3 ด้าน คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชนกับสังคม และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัท บางจากฯ ให้ความสำคัญด้านการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า และมีมาตรการลดการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยติดตั้งหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับปรุง คุณภาพน้ำที่ใช้แล้ว นำน้ำมาผ่านระบบรีเวอร์สออสโมซิสที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพดีเทียบเท่าน้ำประปา และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทั้งในกระบวนการกลั่นน้ำมัน หรือใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ ซึ่งทำให้โรงกลั่นน้ำมันบางจากสามารถลดการใช้น้ำลงได้ รวมทั้งได้รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดการใช้น้ำทั้งที่อาคารสำนักงานและ ที่บ้าน
     นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ได้กำหนดนโยบายบริหารความยั่งยืนทางทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากทรัพยากรน้ำ เช่น ไฟฟ้า อากาศ และอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64 และสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อช่วยรักษาทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยะมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง รวมทั้งใช้ไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
     ด้านการร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม บริษัท บางจากฯ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ปั๊มชุมชน หรือ สถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์การเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เพื่อให้เกษตรกรมีสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มชุมชนเป็นของตนเอง และให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยบริษัท บางจากฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจน้ำมันให้กับปั๊มชุมชนอย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และมีเงินปันผลคืนสู่สมาชิก ซึ่งธุรกิจปั๊มชุมชน จะช่วยสร้างคุณค่าและภูมิคุ้มกันให้สังคมมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรไทย สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดธุรกิจให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านโดยนำสินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่มาเติมน้ำมันบางจาก รวมทั้งมีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมในรูปแบบของ Social Enterprise (SE) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เอื้อประโยชน์แก่เกษตรกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
     โครงการปั๊มชุมชนบางจาก ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมา โดยในปัจจุบันมีการขยายตัวของธุรกิจปั๊มชุมชนไปทั่วประเทศรวมกว่า 600 แห่ง นับเป็นบทบาทเด่นของบริษัท บางจาก ในการทำโครงการนี้
     ในด้านการให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท บางจากฯ ตระหนักถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งความสุข ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานและบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร โดยจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่น วันครอบครัวบางจาก ทัศนศึกษาเพิ่มเติมความรู้ วันก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบการเติบโตขององค์กรตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ผู้บริหารเยี่ยมเยียนพนักงานทุกภูมิภาคของประเทศ งานกีฬาเสิรมสร้างความสามัคคี และดนตรีในสวน เป็นต้น เพื่อสร้างความสนุกสนาน และผ่อนคลายในการทำงาน
      รวมทั้งโครงการด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีและฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้งโครงการ Saving for the future เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผน และการบริหารจัดการทางการเงินให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความมั่งคงทางการเงิน เป็นต้น
     โดยโครงการด้านสุขภาพที่บริษัท บางจากฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง คือ โครงการ “ลดอ้วน ลดพุง มุ่งลดคอเลสเตอรอล เพื่อสุขภาพที่ดี” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้ในการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีกับ พนักงานพื่อให้ตระหนักถึงภัยของโรคอ้วน โดยบริษัท จะจัดอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดอาหารเพื่อสุขภาพให้พนักงานรับประทาน รวมทั้งมีการตรวจวัดดัชนีมวลกายระหว่างการเข้าร่วมโครงการ