BCP 27.25
BCP
-0.50 (-1.80)

สกู๊ปข่าว

บางจากฯ คว้ารางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน

 11 ธ.ค. 58

 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร ประจำปี 2558 ให้แก่ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ด้วยสำนักงานบางจากฯ มีการบริหารจัดการอาคาร ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่มุ่งเน้น Green Building ควบคู่กับ Green Management และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมอนุรักษ์พลังงาน ในงาน Thailand Energy Awards 2015 ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
     และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 58 ที่ผ่านมา นายวัชระพงษ์ ศุภพิทักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลชนะเลิศ ASEAN Best Practices Energy Management for Buildings and Industries Awards (Small & Medium Building Category) ด้านอนุรักษ์พลังงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ด้วยบริษัท บางจากฯ มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการ ASEAN ENERGY AWARDS 2015
      จากการสำรวจสถิติจำนวนผู้ใช้อาคารและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่มีจำนวนเพิ่ม ขึ้นทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 5-15 ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ซึ่งอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน มีศูนย์ข้อมูลที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการอาคารสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
บริษัท บางจากฯ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ จึงได้เริ่มดำเนินการด้านการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมา ตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้แนวคิด Bangchak Green Office Model ที่ยึดถือเป็นกรอบในการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ กำหนดมาตรการ การควบคุมติดตาม รวมถึงประเมินผล อย่างเป็นระบบ
Bangchak Green Office Model แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Green Building หรืออาคาร สีเขียว มุ่งเน้นการปรับปรุงออกแบบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ที่คุ้มค่า ก่อให้เกิดผลประหยัดสูง เช่น เครื่องปรับอากาศ หลอด LED รอบอาคาร เป็นต้น Green Management หรือ การบริหารจัดการสีเขียว มุ่งเน้นการบริหารจัดการอาคารและการณรงค์สร้างจิตสำนึก รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีการวางกลยุทธ์ในการ ประหยัดพลังงานทั่วทั้งองค์กรและพนักงานทุกระดับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Safety, Health, Environment, and Energy Management Team : SHEEM) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน มีผู้บริหารสายงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลติดตามนโยบายในหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ ที่มีหน้าที่สนับสนุน ติดตามงานด้านพลังงาน รณรงค์สร้างความร่วมมือ และสื่อสารถึงพนักงานทั่วทั้งองค์กร
     สำหรับมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านอุปกรณ์ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในองค์กร บริษัท จัดให้มี โครงการ 3 ต้อง / 2 ไม่ / 1 ปรับ) โดย 3 ต้อง คือ ต้องตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส พนักงานทุกคนต้องช่วยกันประหยัดพลังงานทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ต้องปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกงาน 2 ไม่ คือ ไม่ผูกเน็คไทและใส่สูท ไม่เปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน) และ 1 ปรับ คือ ปรับเวลาการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศเป็น 7.45 – 16.45 น. ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถจดจำวิธีประหยัดพลังงานอย่างง่าย ก่อให้เกิดผลประหยัดตลอดโครงการประมาณร้อยละ 7 รวมทั้งจัดทำโครงการสติ๊กเกอร์เตือนใจ ในบริเวณทางออกอาคาร บันได พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ และสวิทช์กระตุก สร้างความตระหนักให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการลดใช้พลังงานของตนเอง นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ยังได้มอบเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะกับอุณหภูมิที่ติดตั้งในสำนักงาน ให้กับพนักงานทุกคน
     สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน เช่น การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เปลี่ยน PC เป็น Tablet PC ลดค่าพลังงานไฟฟ้า มาตรการติดตั้ง Timer ควบคุมการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นชนิดประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนหลอดไฟ เป็น LED เปลี่ยนตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5 การติดตั้ง Sensor Lighting ควบคุมการใช้แสงธรรมชาติในอาคารการติดตั้ง Sensor Lighting ในห้องน้ำของอาคาร การเปลี่ยนหลอด T5 เป็น LED T8  ติดตั้ง BAS ควบคุมการใช้พลังงาน เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ PC เป็นแบบ All In One
นอกจาก นี้ ได้นำเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานหมุนเวียนมาเผยแพร่ใช้เป็นตัวอย่างในรูปแบบของ พลังงานผสมผสาน (hybrid) โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ติดตั้งกังหันลมแบบแกนตั้งที่มีประสิทธิภาพสูง กำลังผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่ความเร็วลมต่ำ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับอาคาร รวมทั้งบนหลังคาลานจอดรถและดาดฟ้าอาคาร
จากการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ พลังงานดังกล่าวของบริษัท บางจากฯ ในช่วงปี 2555-2557 อาคารสำนักงานบางจากฯ สามารถลดการใช้พลังงาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 322,289 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง (kWh) พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  รวมปริมาณทั้งหมด 644 ตันกิโลคาร์บอน (tCO2) และส่งผลให้บริษัท บางจากฯ ได้รับรางวัล ทั้ง 2 ประเภทในระดับนานาชาติและระดับประเทศ