BCP 27.25
BCP
- (-)

สกู๊ปข่าว

บางจากฯ สร้างเยาวชนรักษ์โลกสู่วิถีพอเพียง นำเยาวชนชนะเลิศโครงการ Thailand Go Green เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ณ ประเทศญี่ปุ่น

 18 ธ.ค. 58

 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน “Thailand Go Green” เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบของวิถีชีวิตในรูปแบบสังคมสีเขียวที่น่าอยู่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ เห็นตัวอย่างวิถีปฏิบัติ ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบพฤติกรรมการใช้ของชาวญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยคณะครูและนักเรียนได้เข้าศึกษาดูงานทั้งด้านการจัดการแปรสภาพขยะประเภทภาชนะพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติก โดยผ่านกรรมวิธีที่ใช้ลมในการแยกขยะประเภทแก้วและพลาสติกออกจากกัน เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบต่างชนิดกัน ที่ The Sapporo Recycling Complex ศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาด Green Power Air-con System ในสวนสาธารณะ ดูงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ Toshiba Science Museum และศึกษาดูงานด้านระเบียบการจัดเตรียมอาหารกลางวัน การจัดการด้านคุณค่าทางโภชนาการของนักเรียนประถมวัย รวมทั้งการแยกขยะตั้งแต่ขั้นตอนการบริโภคไปจนถึงการรีไซเคิล ที่ School Lunch in Japan: Saitama city school of food นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ จัดให้มีการประกวดโครงการ Thailand Go Green มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งปีล่าสุดประกวดในหัวข้อ “แปลงขยะเป็นทอง” เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงที่มาของขยะจากการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมรณรงค์สร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการกินอยู่ และเสริมสร้างความรู้โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่า ตามหลักฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว เริ่มจากผู้บริโภคไปจนถึงผู้ “จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ได้ส่งสัญญาณบอกเราว่า
โลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยลดการบริโภค ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น” นายชัยวัฒน์ กล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักต่อเรื่องดังกล่าวข้างต้น บริษัท บางจากฯ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จึงเชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green สร้างพลังรักษ์โลกด้วยกัน อนึ่ง การประกวดโครงการ Thailand Go Green ตั้งแต่ปี 2550 – 2558 รวม 8 ปี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,900 แห่ง คิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ สพฐ. ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา และสำหรับโรงเรียนที่ชนะการประกวดขยายความรู้นำโรงเรียนสู่สังคมสีเขียว จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ และเดินทางไปดูงานต่างประเทศ