BCP 38.25
BCP
-0.50 (-1.29%)

ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ปี 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประจำปี 2560