BCP 26.25
BCP
-0.50 (-1.87)

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไขข้อความหน้า 14, 17)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น กรรมการบริษัทปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไขข้อความหน้า 15)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไขข้อความหน้า 15)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น กรรมการบริษัทปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561