BCP 39.00
BCP
-0.50 (-1.27%)

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ปี 2560

การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ปี 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ประจำปี 2560

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของบีซีพีจี

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)