BCP 39.00
BCP
-0.50 (-1.27%)

การพัฒนาความยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม: สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เลขที่ 210 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-3554608-4609
นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับแนวทางสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 การปฏิบัติต่อข้อตกลงโลก (UN Global Compact) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UN SDGs) บริษัท บางจากฯ (มหาชน) จึงปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม (Sustainability Policy) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนที่ดำเนินการในธุรกิจปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มและธุรกิจใหม่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจและแสวงหาธุรกิจใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมถึงด้านภาษีในประเทศและต่างประเทศที่มีธุรกิจของบริษัทฯ ต่อต้านการทุจริต การให้สินบน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงานชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้า ประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain)

สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

การจัดการน้ำและสภาพภูมิอากาศ

ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อน้ำ อากาศ ดิน ป่าไม้ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมั่นใจว่า ทุกกระบวนการทางธุรกิจและกิจการในธุรกิจใหม่ มีการตรวจสอบ มีการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ มีการจัดการน้ำและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับท้องถิ่นและนานาชาติ เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ

การผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมสังคมยั่งยืน

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยตลอดขั้นตอนการผลิต การขนส่งสินค้าและบริการ มีมาตรการเฝ้าระวัง จัดการความเสี่ยง จัดการภาวะฉุกเฉินและฟื้นฟูตามหลักการสากลอย่างปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) เพื่อส่งเสริมเมืองยั่งยืน มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

การลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด

ดำเนินธุรกิจและแสวงหาธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดธุรกิจพลังงานที่ทันสมัยอย่างยั่งยืน จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและความมั่นคงให้กับประเทศและภูมิภาค

การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สร้างโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สร้างคนดีและคนเก่ง มีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมโลก

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และส่งเสริมนวัตกรรมยั่งยืน

ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมไทย และประเทศที่ดำเนินธุรกิจใหม่ให้ชุมชน คิดเป็น ทำเป็นเพื่อการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานทุกระดับต้องเข้าใจและปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีของ United Nations Global Compact ซึ่งครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชนแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต โดยสนับสนุนและยึดถือหลักการดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจให้เป็นส่วนหนึ่งกลยุทธ์ วัฒนธรรม
และการดำเนินงาน
ผลลัพธ์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม 3 เรื่อง
ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ในปี 2558 เป้าหมาย/ปีเป้าหมาย
การจัดการพลังงาน ดัชนีการใช้พลังงานในธุรกิจโรงกลั่น 105.8 109 in 2015
การจัดการภาวะเรือนกระจก
  • จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของธุรกิจโรงกลั่น
  • ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลงทุนในธุรกิจ พลังงานหมุนเวียน
ร้อยละของก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
(ร้อยละการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คำนวนจากกำลังกลั่นสูงสุด 124,000 บาร์เรลต่อวัน)
41 % 50% in 2017
การบริหารจัดการน้ำ อัตราการใช้น้ำ
(ลูกบาศก์เมตร/พันบาร์เรล:m3/KB)
(ลูกบาศก์เมตร/บาร์เรลเทียบเท่าหน่วยการผลิต: m3 /Barrel Oil Equivalent)
63.6 m3/KB
2.00 m3/BOE
66 m3/KB
2.15 m3/BOE

ผลลัพธ์สำคัญด้านสังคม 3 เรื่อง
ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ในปี 2558 เป้าหมาย/ปีเป้าหมาย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คะแนนการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต โดย บจก. ดูปองท์ Score 2
(Awareness Level)
Score 5 in 2021
การบริหารความผูกพัน ทรัพยากรบุคคล Best Employer Score
(by Aon Hewitt)
70% 80% in 2020
งานชุมชนสัมพันธ์ Community Satisfaction

Community Trust: (Goodwill, Benefit, Safety)
98.2%

83.3%
> 90.0% in 2015

> 85% in 2016

สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีรูปแบบและกระบวนการทางธุรกิจที่สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในตัวเองด้วย โดยคำนึงถึงหลักมีเหตุผล เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืนทุกด้าน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม