EN

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบทั้งจากแหล่งต่างประเทศและภายในประเทศ เข้ากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวันและจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจการค้าน้ำมัน ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศ ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนแก่กิจการ

ผลดำเนินการด้านธุรกิจ

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564
กำลังการผลิตสูงสุด
บาร์เรลต่อวัน
ธุรกิจการตลาด
อันดับ 1
ในใจผู้บริโภค
BBGI มีกำลังการผลิตรวม
ลิตรต่อวัน
BCPG มีกำลังการผลิตรวม
เมกะวัตต์
ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ
เข้าลงทุนในบริษัท OKEA ASA และ มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นอันดับ 2 ในบริษัท Lithium Americas Corp.
ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลักและ 1 สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ

มีธุรกิจอยู่ใน 11 ประเทศทั่วโลก

 • ไทย
 • กัมพูชา
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 • อินโดนีเซีย
 • ฟิลิปปินส์
 • ญี่ปุ่น
 • นอร์เวย์
 • อาเจนติน่า
 • สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน
ธุรกิจการตลาด
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ