EN

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

กรรมการ
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

วันเข้ารับตำแหน่ง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 ตุลาคม 2564

อายุ

58

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48
 • ประกาศนียบัตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.รุ่น 5
 • หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 5)
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี 2558
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6
 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 4
 • หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน
2557 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2555 อธิบดีกรมป่าไม้
2554 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ปลัดกระทรวงแรงงาน
 • กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
 • ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
 • ที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ไม่มี