TH

29 January 2016

14 สถานีบริการน้ำมันบางจาก คว้ารางวัลสุดยอดหุ้นส่วนสังคมสีเขียว

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ได้ต่อยอดขยายแนวทางการแบ่งปันคุณค่าแก่สังคม ผ่านการจัดประกวดโครงการเครือข่ายธุรกิจบางจาก หุ้นส่วนสังคมสีเขียว หรือ Green Partnership Awards โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดสุดยอดโครงการหรือกิจกรรมในกระบวนการทางธุรกิจ ที่ทำประโยชน์ต่อคู่ค้า ลูกค้าผู้ใช้น้ำมัน ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งนอกเหนือจากการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ และจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดโครงการหุ้นส่วนสังคมสีเขียวปีที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต

โครงการนี้ ช่วยส่งเสริมให้สถานีบริการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเริ่มจากการแบ่งปันคุณค่าที่เกิดจากการทำธุรกิจของสถานีบริการน้ำมันของตนเองไปสู่สิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในการมาใช้บริการ การร่วมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสู่สังคม รักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการร่วมพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคลากรในสถานที่ทำงาน

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ ความสามารถของการดำเนินงาน ประโยชน์จากการทำโครงการ โดยในปีแรกของการดำเนินโครงการนี้ มีสถานีบริการน้ำมันบางจาก เข้าร่วมประกวดรวม 31 แห่ง และมีจำนวนโครงการรวม 39 โครงการ โดยมีสถานีบริการที่ผ่านเข้ารอบตัดสินและได้รับรางวัล รวม 14 แห่ง ใน 17 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการที่ทำประโยชน์ต่อสังคม 3 โครงการ, โครงการที่ทำประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ และโครงการที่ทำประโยชน์ต่อพนักงาน 4 โครงการ โครงการที่ทำประโยชน์ต่อคู่ค้า 3 โครงการ และโครงการที่ทำประโยชน์ต่อลูกค้า 4 โครงการ

อนึ่ง โครงการที่ชนะเลิศการประกวด มีดังนี้ ด้านการดูแลคู่ค้า ผู้ชนะเลิศ คือ สถานีบริการน้ำมัน
บางจาก สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร โครงการที่ได้รับรางวัล คือ โครงการดูแลเครือข่าย Micro Pump ด้านดูแลพนักงาน ผู้ชนะเลิศ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถินนภา จังหวัดลำปาง โครงการที่ได้รับรางวัล คือ โครงการสวัสดิการพนักงาน ด้านการดูแลลูกค้า ผู้ชนะเลิศ คือ สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด จังหวัดนครปฐม โครงการที่ได้รับรางวัล คือ โครงการโรงสีเพื่อสมาชิกทานข้าวที่ปลูกเอง ด้านการดูแลสังคม ผู้ชนะเลิศ คือ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการที่ได้รับรางวัล คือ โครงการปั๊มหยอดเหรียญสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ และด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้ชนะเลิศ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญศรีบางจาก เซอร์วิส จังหวัดแพร่ โครงการที่ได้รับรางวัล คือ โครงการเส้นทางพันธุ์ไม้ 17 ปี เพ็ญศรีบางจาก