TH

Quick Links

ลิงค์บริการสำหรับคู่ค้า

ระบบสั่งซื้อน้ำมันออนไลน์ (Smart Ordering)

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Smart e-Doc)

ระบบแจ้งซ่อมสถานีบริการ (Smart S/S Maintenance)

https://b2beservice.bangchak.co.th/

ระบบรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (SmartPay)

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย

ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์

https://srmprocurement.bangchak.co.th/

ระบบขอผ่านเข้า-ออกโรงกลั่นออนไลน์

https://esafety.bangchak.co.th

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐ (G-INFO)
www.oic.go.th
ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC)
www.1111.go.th
กระทรวงพลังงาน
www.energy.go.th
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
www.fti.or.th
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
www.thaichamber.org
ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.bot.or.th
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
www.nacc.go.th