TH

10 May 2024

บางจากฯ เคียงคู่ชุมชน

เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้วย ESG

บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Greenovate to Regenerate สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลัง ไม่สิ้นสุด” โดยมีพื้นฐานจากการรักษาสมดุลระหว่างคุณค่าและมูลค่า สู่การรักษาสมดุลของความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Energy Trilemma) เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ตลอดจนการรักษาสมดุล ในการเป็นองค์กรที่เปี่ยมด้วยจรรยาบรรณที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีการกำกับดูแลธุรกิจที่ดี (ESG) ถ่ายทอดสู่แผนงาน BCP 316 NET เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี 2573 และการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 ตามลำดับ การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ จึงเน้นดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อแผนงาน C : Conserving Nature and Society และ NET: Net Zero Ecosystem เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่กระจายประโยชน์ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ให้ครอบคลุมและอยู่บนวิถียั่งยืน

ในขณะที่การทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์สำหรับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง อยู่ภายใต้กรอบ “เป็นมิตร เป็นประโยชน์ ปลอดภัย” โดยมีรากฐานจากการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีการกำกับดูแลธุรกิจที่ดี (ESG) ด้วยรูปแบบที่ช่วยสนับสนุน ป้องกัน แก้ปัญหา และตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชน/สังคม ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม ผ่านกลยุทธ์ในงานชุมชนสัมพันธ์และจัดทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 8 ด้าน ครอบคลุมความต้องการพื้นฐานและความจำเป็นในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทั้งในมิติของการควรได้รับตามสิทธิ และมิติการได้รับความคุ้มครองไม่ละเมิดตามสิทธิ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงในเรื่องของสิทธิมนุษยชน รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

โดยกิจกรรมของบางจากฯ ไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้กิจการมีการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งบางจากฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง มีสมาชิกเป็นผู้แทนจากบริษัทฯ หน่วยงานราชการและชุมชน ร่วมประชุมและหารือ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาของสังคม รวมถึงการพัฒนาชุมชนต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนเครือข่าย

ตัวอย่างกิจกรรมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567

“วิสาหกิจชุมชนผึ้งทำ บางน้ำผึ้ง”

บางจากฯ สนับสนุนการสร้างอาชีพและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ที่พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผึ้งทำ บางน้ำผึ้ง ความร่วมมือของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ต.บางน้ำผึ้ง โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน (กรุณานุยุตตคาร) โดยในช่วงเดือนเมษายน ได้ทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

“สนุกคิดส์ วันปิดเทอม”

นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ในวันหยุดช่วงปิดภาคเรียน บางจากฯ มีโครงการดูแลและเชื่อมความสัมพันธ์กับเด็ก ๆ เยาวชนอายุ 9-14 ปี ในชุมชนโดยรอบ ผ่านโครงการ “สนุกคิดส์ วันปิดเทอม” นับตั้งแต่ปี 2548 ให้เยาวชนได้ความสนุกสนาน ความรู้ และประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ที่สำคัญเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวบางจาก ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโครงการกับน้อง ๆ สมาชิกในชุมชน

“บางจากสร้างงานปั้นอาชีพ”

สำหรับสมาชิกชุมชนที่กำลังหางาน หาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ บางจากฯ ได้ออกแบบคอร์สสอนการทำอาหาร โดยมีวิทยากรจากสถาบันสอนทำอาหารชั้นนำถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำจริง โดยให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถต่อยอดอาชีพได้ อาทิ การคำนวณต้นทุน ราคาขาย บัญชีรายรับ-จ่าย บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย เป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพ ช่วยดูแลให้สมาชิก ในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านรอบโรงกลั่นในการประกอบอาชีพ และเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนมาจำหน่ายอาหารในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงประจำปีของโรงกลั่นบางจาก พระโขนงด้วย

“รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ อนุรักษ์ประเพณีไทย”

เพราะผู้สูงอายุในชุมชน เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิด บางจากฯ จึงไม่ละเลยที่จะใส่ใจให้ความใกล้ชิด อบอุ่น และสานสัมพันธ์กับผู้สุงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างรอยยิ้มชื่นใจ และบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขความปลื้มใจจากผู้สูงอายุในชุมชน ให้มิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างบางจากฯ และชุมชนโดยรอบ สนิทสนมแน่นแฟ้น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทุกกิจกรรมที่บางจากฯ สานต่อถักทอมาอย่างยาวนาน ล้วนเป็นคุณค่า และพลังที่สำคัญบนเส้นทางของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบางจากฯ ที่มีชุมชนเพื่อนบ้านอยู่เคียงข้างและเติบโตไปด้วยกันตลอดไป

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 8 ด้าน