TH

31 March 2023

บางจากฯ และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ร่วมขับเคลื่อน “โครงการโรงเรียน ร่วมพัฒนา รุ่นที่ 3” สนับสนุนการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และผู้บริหารจากองค์กรสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารจากโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการโรงเรียน ร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 3 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการภายในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา

บางจากฯ ตระหนักถึงการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2 เมื่อปี 2562 และสำหรับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 3 นี้ บางจากฯ ร่วมกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนและโรงเรียนบ้านหันใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน และเชื่อมโยงผลผลิตของโรงเรียนและชุมชนกับระบบตลาดของสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันบางจาก ใกล้สถานศึกษา รวมถึงเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิใบไม้ปันสุข ที่บางจากฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน เช่น โครงการ อ่านเขียนเรียนสนุก และโครงการโซลาร์ปันสุข