TH

10 October 2016

1 ทศวรรษ Thailand Go Green บางจากฯ - สพฐ. เดินหน้าสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ พาเมืองไทยไร้ขยะ


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ Thailand Go Green ปี 2558 พร้อมกำหนดหัวข้อประกวด “เมืองไทยไร้ขยะ” ในปี 2559 โดยมีบริษัท บางจากฯ และ สพฐ. ร่วมจัดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประกวดโครงการ Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ครบรอบ 1 ทศวรรศในปี 2559 นี้

โดยในปีนี้ จัดการประกวดในหัวข้อ “เมืองไทยไร้ขยะ” ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ ร่วมคิดค้นนวัตกรรมสีเขียว พร้อมปรับพฤติกรรมในการบริโภคประจำวัน ลดการสร้างขยะใหม่ ในรูปแบบของ สื่อต่างๆ ส่งเข้าประกวด ที่เน้นให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร และพลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน สู่เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C ซึ่งมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ ลดขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน สร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดแก่เยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า โครงการ Thailand Go Green เป็นโครงการที่บางจากฯ ร่วมกับ สพฐ. มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทย ทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญ ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท บางจากฯ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

“บริษัท บางจากฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ และมีเป้าหมายขยายธุรกิจสีเขียว เช่น โซล่าฟาร์ม ไบโอแก๊ส ไบโอแมส ซึ่งการดำเนินโครงการ Thailand Go Green ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในระดับชาติของบางจากฯ ที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมจากเรื่องใกล้ตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การลดขยะ จึงจัดประกวดในหัวข้อ “แปลงขยะเป็นทอง” ขึ้นในปี 2558 เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของอาหารและของ เหลือใช้ว่าจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่าเกิดขยะน้อยที่สุดด้วยการบริหารจัดการขยะ และต่อยอดมาถึงปี 2559 นี้ ที่กำหนดหัวข้อการประกวดว่า เมืองไทยไร้ขยะ สู่เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2°C” นายชัยวัฒน์ กล่าว

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการ “เมืองไทยไร้ขยะ” เป็นโครงการที่ต้องมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาช่วยกันในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ “ขยะ” ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ที่ควรให้ความสำคัญแลแก้ไขปัญหา เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาจัดการขยะเก่าที่ตกค้าง การนำขยะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือทำประโยชน์ รวมทั้งการกำจัดอย่างถูกต้อง โดยในส่วนของโรงเรียน ปัจจุบันได้มีการบูรณาการงบประมาณ เพื่อทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ซึ่งพลังเล็กๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะสามารถช่วยเรื่องการลดปริมาณขยะใหม่ให้น้อยลงได้ ด้วยการปฏิวัติพฤติกรรมใหม่ด้วยการไม่ซื้อของเกินจำเป็น ลดหรือเลิกการใช้พลาสติก/โฟม ไม่ทำให้เกิดขยะจากอาหารของกินของใช้ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะทำที่โรงเรียนแล้ว ควรกลับไปทำที่บ้านและชุมชนของตนเองด้วย

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า โครงการ Thailand Go Green เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มุ่งให้ความรู้เรื่องของพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และคลื่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของพลังงานในประเทศไทย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาโลกร้อนมีความรุนแรงมากขึ้น สพฐ. และ บางจากฯ จึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนจากการกิน การอยู่ และการใช้ทรัพยากร ที่สามารถวัดผลได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างทำผลงานออกมาได้อย่างน่าพอใจ

การประกวด “เมืองไทยไร้ขยะ” แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ประกอบด้วย รางวัลฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ เมืองไทยไร้ขยะ รางวัลแผนการเรียน “การแยกขยะ” รางวัลนิทรรศการรณรงค์ รางวัลเพลงรณรงค์ รางวัล Clip รณรงค์ รางวัล TED TALKS สร้างแรงบันดาลใจ “เมืองไทยไร้ขยะ” รางวัลการบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่บ้าน ประกอบด้วย รางวัลครอบครัว 3R และ รางวัลการบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ประกอบด้วย รางวัลชุมชนสะอาด สดใส ไร้ขยะ
ในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้มอบรางวัลแก่เยาวชนและโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ Thailand Go Green ระดับประเทศ ปี 2558 ในหัวข้อ “แปลงขยะเป็นทอง” แบ่งเป็น รางวัลการขยายความรู้แปลงขยะเป็นทอง โรงเรียนที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปางและรางวัลการออกแบบถังขยะที่ใช้ได้จริง โรงเรียนที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม จังหวัดเชียงราย และรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ง การประกวดโครงการ Thailand Go Green เริ่มในปี 2550-2559 รวม 10 ปี มีโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 โรงเรียน และในแต่ละปีประชาชนจะได้รับความรู้ในหัวข้อที่เด็กๆ ออกไปรณรงค์ขยายความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน มากกว่า 2.2 ล้านคน