TH

25 November 2016

บางจากฯ รณรงค์ลดการปล่อย CO2 เยียวยาภาวะโลกร้อน


บางจากฯ จับมือกรุงเทพธุรกิจ และ NOW26 จัดสัมมนา 2 องศา : Thailand Agenda รับวิกฤติ
โลกร้อน เพื่อระดมทุกภาคส่วนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา 

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางอุตสาหกรรม และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คน ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชีวิตมนุษย์ บริษัท บางจากฯ จึงร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล NOW26 จัดสัมมนา “2 องศา : Thailand Agenda รับวิกฤติโลกร้อน” เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นายยอดพจน์ กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อความยั่งยืนและคณะบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โครงการการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงาน จากพลังงานฟอสซิลมาเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และโครงการนำน้ำในกระบวนการกลั่นกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดน้ำ 

“บริษัท บางจากฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กร ซึ่งผู้บริหารระดับสูงทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ไม่ต่ำกว่า 550,000 ตัน ในปี 2560 และในอนาคตจะสู่เป้าหมาย Neutral Company ด้วยการขยายธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ขยายธุรกิจพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส ไบโอแมส และพลังงานใต้พื้นพิภพ เป็นต้น” นายยอดพจน์กล่าว 

ทั้งนี้ ในระดับนานาชาติ ได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันว่า จะรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียสจากช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ภายในปี 2593 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25% ภายในปี 2573 

อนึ่ง การสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Thailand Agenda : รับวิกฤติโลกร้อน” 
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเปิดเวทีเสวนา “ธุรกิจโลว์คาร์บอน กับการตอบโจทย์ไม่เกิน 2 องศา” โดยนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก