TH

02 October 2018

บางจากฯ – Yunus ร่วมคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อสังคม


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Yunus Center AIT จัดประกวดผลงานการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม หัวข้อ “From Bangchak and SDGs to social business” ในโครงการ “Bangchak Yunus and Youth Contest 2018” เพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่ร่วมออกแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของบริษัท บางจากฯ ในประเภทพลังงานสีเขียว ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและธุรกิจค้าปลีก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจากการประกวดผลงานฯ มีเยาวชน 10 ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้าย จากที่มีมีนักศึกษาจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการรวม 562 คน รวม 80 ทีม จาก 19 สถาบันการศึกษา