TH

03 October 2018

บางจากฯ มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมสร้างบุคลากรคุณภาพ


นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 22 ทุน ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การพิจารณา มีความประพฤติดี เพื่อมอบโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็มทาวเวอร์