TH

15 November 2018

บางจากฯ มอบทุนแก่นักศึกษา AIT


นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และนายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC)  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) จำนวน 5 ทุน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ในสาขาและหัวข้องานวิจัยในกลุ่มพลังงาน และ Bio-based ได้แก่ Biofuels, Battery, AI และ Algae โดยเป็นการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล ภาควิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา AIT เป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ คณะนักศึกษายังได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสีเขียว รากฐานของความมั่นคงสู่อนาคต ที่ยั่งยืน (Greenovation Learning Center: The Path to a Sustainable Future) อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์