TH

18 March 2015

บางจากฯ ส่งเสริมเยาวชนไทย “อ่านออกเขียนได้”


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 บริษัท บางจากฯ จัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารและครูต้นแบบโครงการ “อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว” พร้อมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิคจูงใจในการเรียนภาษาไทย ระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและครูที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 ระบุว่ามีคนไทยเป็นจำนวนกว่า 3 ล้านคนที่อ่านหนังสือไม่ออก และมีส่วนทำให้เขียนหนังสือไม่ได้ควบคู่ไปด้วย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บริษัท บางจากฯ เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย และการพัฒนาประเทศในอนาคต ประกอบกับที่บริษัท บางจากฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการกับโรงเรียนรอบโรงกลั่นฯ มาอย่างต่อเนื่อง และทราบถึงปัญหาต่างๆ ทั้งการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง และหลายฝ่ายต่างได้พยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม เนื่องด้วยมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้การแก้ไขเป็นไปได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากตัวนักเรียน ครู ผู้ปกครอง กระบวนการการเรียนการสอน และสภาพปัญหาสังคมระหว่างเมืองกับชนบท

บริษัท บางจากฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทน้ำมันของคนไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย จึงร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยการศึกษาข้อมูลและหารือกับ นักวิชาการที่แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ผ่านการวิจัย ทดลอง ทดสอบนักเรียน และใช้ซ้ำกับนักเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนเห็นพัฒนาการที่
ดีขึ้นในเชิงประจักษ์แล้ว จึงได้เกิดโครงการ “อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว” โดยนำร่องดำเนินโครงการกับโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่สามารถค้นพบปัญหา รวมทั้งวิธีแก้ไขได้สำเร็จ ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิคจูงใจในการเรียนภาษาไทย ระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและครูที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาการอ่านออก เขียนได้ นายสมศักดิ์ สิทธิวันชัย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ นางรัตนาภรณ์ แสงกระจ่าง และนางเนตรดาว แสนสิงห์ ครูโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ นางสอาด พันธุ์พานิช และนางอรวรรณ ใจศิริ ครูโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และนางปุณยนุช คงศิลา ครูโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) ดำเนินการเสวนาโดย ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้จัดการอาวุโสส่วนสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท บางจากฯ

“โครงการอ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการสอนของครู และพัฒนาความสามารถทางการอ่านของนักเรียน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และทักษะจำเป็นพื้นฐานของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนที่มีปัญหาให้สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งการแก้ปัญหานี้เราเริ่มต้นจากสังคมใกล้ของเราก่อน ซึ่งก็คือกลุ่มเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64 โดยเปิดรับโรงเรียนที่สนใจเข้าอบรมทดสอบ ตามกระบวนการของกิจกรรมการเรียนการสอน” นายชัยวัฒน์ กล่าว

โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) โรงเรียนบพิธวิทยา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) โรงเรียน
วัดโยธินประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก และในปี 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนวัดบางนานอก โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น  ศยามานนท์) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

รูปแบบของการดำเนินโครงการ “อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว” เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้นั้น ได้ผ่านการศึกษาวิจัยมาอย่างดีแล้ว ดังนั้นผู้สอนจึงต้องวางระบบและดำเนินตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ โดยครูจะต้องมีเทคนิคและเครื่องมือในการทำงานอย่างครบถ้วน ซึ่งตลอดการดำเนินโครงการฯ ครูจะได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ การติดตามประเมินผลจากวิทยากรของโครงการและทีมงานของบริษัท บางจากฯ เป็นระยะๆ ตลอดทั้ง 4 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาและการจัดการสอนตามตารางของครู

อนึ่ง กิจกรรมของโครงการฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก การเริ่มโครงการ โดยจะชี้แจงรายละเอียดโครงการ ทดสอบ หารือกับครู รวมทั้งการเปิดรับสมัคร ขั้นตอนที่สอง คือ การเตรียมความพร้อมครู โดยจัดอบรมครูระดับอนุบาล ครู ป.1 ครูภาษาไทยทุกระดับ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การสอนนักเรียน โดยครูระดับอนุบาล ครู ป.1 และครูอาสา

ด้านการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับป้องกันและระดับแก้ไข โดยในระดับป้องกัน จะดำเนินการกับครูอนุบาลและครูชั้น ป.1 เพื่อวางรากฐานทักษะที่ถูกต้อง และในระดับแก้ไข จะดำเนินการกับครูอาสาเพื่อสอนนักเรียนชั้น ป.2 – ป.6 ที่ไม่ผ่านการทดสอบ โดยจัดให้แยกนักเรียนเป็นกลุ่ม มาเรียนภาษาไทยทุกวันๆ ละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 ชั่วโมง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักการอ่านให้กับนักเรียนอันเป็นรากฐานในการเรียนรู้สาระวิชาอื่นๆ หรือการค้นคว้าหาความรู้อื่นๆ ในชีวิตประจำวันต่อไป

สำหรับการต่อยอดโครงการฯ บริษัท บางจากฯ จะขยายผลไปยังบริษัทในเครือของบางจากฯ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการอ่านให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคลังน้ำมันบริษัทบางจากฯ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และบริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านสังคมใกล้ของบางจากฯ เช่นกัน