TH

24 April 2015

บางจากฯ - ภาคีบางกะเจ้า ร่วมใจ “ฟื้นฟูป่าลำพู คืนบ้านให้หิ่งห้อย”

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ ร่วมมือกับภาคี ผู้นำชุมชน นักอนุรักษ์จาก 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า ได้แก่ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกอบัว และตำบลบางกระเจ้า นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูป่าลำพู คืนบ้านให้หิ่งห้อย” เพื่อดำเนินการขยายพื้นที่ ฟื้นฟูระบบนิเวศให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อย ด้วยการปลูกต้นลำพูและต้นไม้อื่นๆ ที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยคุ้งบางกะเจ้า ณ สวนป่าลำพูบางกระสอบ และสวนป่าบางน้ำผึ้ง หมู่ 6 และ 7

นายยอดพจน์ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้งคณะทำงาน และจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจและทำแผนที่หิ่งห้อย การจัดอบรมเยาวชนได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรของแผ่นดิน ในหัวข้อ “มองรูป-เห็นเรื่อง : ทรัพย์ของแผ่นดิน - ถิ่นเรา” รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ด้านหิ่งห้อย และการดำเนินการฟื้นฟู ปรับปรุงพื้นที่นำร่องในตำบลบางกระสอบ และตำบลบางน้ำผึ้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สู่การเป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านหิ่งห้อย ยังประโยชน์ให้แก่ชุมชนหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ

สำหรับพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการฯ นี้ ได้รับอนุญาตจากศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ ให้ชุมชนและบริษัท บางจากฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ด้วยพันธุ์ไม้พื้นถิ่น ทำให้เกิดประโยชน์ต่องานอนุรักษ์ในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยคาดหวังว่าโครงการฯ นี้จะเป็นการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี “หิ่งห้อย” เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ อันเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ และเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน

กิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานโครงการฯ สมาชิกสภาจังหวัด คุณมนัส รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ คุณสุกิจ พลับจ่าง ประธานคณะทำงานโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ท่านเจริญ ดร.ปาริฉัตร ลักษณะวิมล คณะทำงานโครงการหิ่งห้อยคุ้งบางกะเจ้า เครือข่ายรักษ์คุ้งบางกะเจ้า รวมทั้งประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ท้องถิ่น เยาวชน สื่อมวลชน และพนักงานบางจากฯ

จากความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท บางจากฯ ได้เห็นและได้ซึมซับวิถีชุมชนที่เข้มแข็งของกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่นี้ และทราบถึงความห่วงกังวลของผู้นำชุมชนในประเด็นเรื่องพื้นที่สีเขียว และผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการดำรงอยู่ของ “หิ่งห้อย” จึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามการสั่งสมของภูมิปัญญาและพัฒนาการในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง
บริษัท บางจากฯ เห็นถึงความสำคัญของคุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นทางด้านทรัพยากร มีกลุ่มผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและรักพื้นที่ นับเป็นการสร้างประโยชน์ต่อแผ่นดินและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรัก หวงแหนธรรมชาติและทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง

อนึ่ง การฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่นำร่องปลูกป่าลำพู ทำบนพื้นที่ทั้งหมด 3 แปลง คือ แปลงสวนป่าลำพูบางกระสอบ ขนาด 3 ไร่ แปลงสวนป่าบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 6 ขนาด 3 ไร่ และแปลงสวนป่าบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 7 ขนาด 4 ไร่