TH

05 June 2015

บางจากฯ จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รักษ์โลก สร้างสังคมสีเขียว


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ มีความตระหนักในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการป้องกันและบริหารจัดการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64 มาโดยตลอด และในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558 ปีนี้ บริษัท บางจากฯ จัดให้มีโครงการ “30 วันรวมใจ เลิกใช้โฟมและถุงพลาสติก” รณรงค์ให้พนักงานในบริษัทใช้ถุงผ้า และแบ่งปันถุงผ้าที่เหลือใช้มาบริจาคเพื่อใช้หมุนเวียนในการซื้อสินค้าและอาหารภายในบริษัท สร้างสุขนิสัยทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ มีมาตรการด้านการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยลงทุนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดการใช้เชื้อเพลิง การลดการใช้ไฟฟ้า และมีการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี ปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยกลั่นเพื่อรักษาคุณภาพและลดผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น กลิ่นเหม็น น้ำเสีย และกากของเสีย และทำความสะอาดอุปกรณ์แบบใหม่เพื่อทำให้อุปกรณ์ล้างได้ง่าย สะอาด และปลอดภัยต่อคนทำงานมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละด้าน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การกลั่นน้ำมัน รวมถึงการเป็นสำนักงานสีเขียวที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อร่วมสร้างสังคมสีเขียวให้น่าอยู่และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมรอบข้าง

ด้านการบริหารจัดการน้ำ มีมาตรการลดการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในอาคารสำนักงานและกระบวนการผลิต ได้ติดตั้งหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดให้สามารถรับปริมาณและความแปรปรวนของคุณภาพน้ำได้เพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งและน้ำใช้ลง และบำบัดน้ำทิ้งให้มีความสกปรกลดลง สามารถผ่านเข้าระบบรีเวอร์สออสโมซิสทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าน้ำประปา นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง และลดกลิ่นจากระบบกำจัดตะกอนและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่ โดยในปัจจุบัน บริษัท บางจากฯ สามารถนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ในปริมาณร้อยละ 25 และตั้งเป้าถึงร้อยละ 80 ในปี 2563

ด้านคุณภาพอากาศ บริษัท บางจากฯ ว่าจ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน และมีระบบการลดมลสารตั้งแต่ต้นทางด้วยการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งมีป้ายแสดงคุณภาพอากาศแสดงอยู่หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64 เพื่อรายงานถึงคุณภาพอากาศและน้ำในการดำเนินงานของโรงกลั่นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

สำหรับการใช้พลังงาน บริษัท บางจากฯ มีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Saving) โดยการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ผลิตไอน้ำ ผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตลง รวมทั้งมีแผนทาสารเคลือบภายในผนังเตาในกระบวนการผลิต (Heater Efficiency Improvement) ซึ่งสามารถลดการสูญเสียความร้อน และสะท้อนความร้อนดังกล่าวกลับเข้าระบบ อีกทั้งมีแผนหยุดเดินหม้อต้มไอน้ำเก่า (Boiler) ซึ่งใช้น้ำมันเตา (Fuel Oil) เป็นเชื้อเพลิงส่วนหนึ่ง มาใช้โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Co-Generator) แทน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า และใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ สามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในระบบ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม

ในการเป็นสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office บริษัท บางจากฯ มีการบริหารจัดการและดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้ง 7 มิติ ประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์กร การดำเนินงาน Green Office การใช้พลังงาน ทรัพยากร การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อม การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร บางจากฯ ร่วมมือร่วมใจลดใช้พลังงานทั้งองค์กร โดยเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดอาคาร สำนักงาน รวมใจประหยัดพลังงาน หรือ SOS Featuring Energy 2013 โดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งบริษัท บางจากฯ มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ครบ 3 ด้าน คือ การประหยัดไฟฟ้าในอาคาร การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟ และการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน และได้รับรางวัลดีเด่นประเภทอาคารประหยัดพลังงาน และพนักงานเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า