TH

10 October 2016

บางจากฯ จับมือ ท่าน ว.วชิรเมธี ตั้งบริษัท “ออมสุข” ทำธุรกิจเพื่อสังคม


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีมติให้จัดตั้ง บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นบริษัทร่วม เพื่อประกอบธุรกิจซื้อสินค้าเกษตร ข้าว และพืชอินทรีย์อื่นๆ เพื่อนำมาแปรรูป ทำการตลาด จัดจำหน่าย และวิจัยพัฒนา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัท บางจากฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60

อนึ่ง บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทางภาคเหนือที่ ปลูกข้าว และทำเกษตรอินทรีย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนามาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลธรรมชาติ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศา และช่วยบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ