TH

02 February 2017

บางจากฯ บรรเทาทุกข์เจ้าของปั๊ม-ลูกค้าภาคใต้


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา มีสถานีบริการน้ำมันบางจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง และประจวบคีรีขันธ์ บริษัท บางจากฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าช่วยดูแลปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับความเสียหาย และตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าบางจาก รวมทั้งได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่มที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าบางจาก มอบให้กับผู้ประสบภัยโดยรอบสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว และในพื้นที่ประสบภัยอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการประสบอุทกภัย โดยปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันบางจากทั้ง 6 แห่ง พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ทั้งยังจัดรายการส่งเสริมการขายในปั๊มบางจากเขตภาคใต้ เพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมในพื้นที่อีกด้วย