TH

27 November 2018

บางจากฯ จัดสัมมนา “BIO ECONOMY อนาคตใหม่สู่ความยั่งยืน”

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีสัมมนา “BIO ECONOMY อนาคตใหม่สู่ความยั่งยืน” โดยวิทยากรทั้งไทยและต่างชาตินำโดย CEO บางจากฯ เพื่อร่วมถ่ายทอดแนวคิดและทิศทางของเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ณ ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ บางจากฯ อาคาร M-Tower สุขุมวิท

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสภาวะโลกปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ วิกฤติด้านพลังงาน วิกฤติขยะพลาสติก และความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกันเพื่อหาหนทางบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่

โดยอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสและแก้ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมได้นั่นคือ เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy อันเป็นการนำเทคโนโลยีและแนวคิดนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ช่วยพัฒนาต่อยอดการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ ช่วยสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่มีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ให้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลก

“ปัจจุบันทิศทางเศรษฐกิจของโลก นอกจากจะมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังใส่ใจในมิติของสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ได้ ด้วยเป็นความรู้แขนงใหม่ที่แทบทุกประเทศดึงมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจชีวภาพกำลังก้าวเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญของอนาคต หากเรานำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ดีจะเกิดประโยชน์มหาศาล เพราะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เรื่องอาหาร เรื่องทางการแพทย์ และเรื่องพลังงาน ซึ่งล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางการเกษตรที่ดีและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง” นายชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

ในการนี้ บริษัท บางจากฯ จึงได้จัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ “BIO ECONOMY อนาคตใหม่สู่ความยั่งยืน” นำโดยคุณชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และสร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และเข้าใจระบบเศรษฐกิจใหม่ที่คำนึงถึงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความตระหนักในเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์   

 นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “Bio Economy Global Trend ทิศทางอนาคตใหม่...ขับเคลื่อนโลก” โดย 2 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bio Economy) Mr.Bas Melssen, Director Public Affairs & Sustainability Asia จากบริษัท Novozymes และ Mr.Mukund Rao ที่ปรึกษา บริษัท บีบีจีโอ จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยการเสวนาจากนักธุรกิจภาคเอกชนและนักแสดงผู้มีหัวใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเรื่อง “Bio Economy Thailand Trend ทิศทางอนาคตใหม่...สู่ความยั่งยืน” โดยคุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และคุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก นักแสดง ที่มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดและทิศทางของเศรษฐกิจชีวภาพ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน

อนึ่ง บริษัท บางจากฯ จัดสัมมนาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งแสดงถึงความตระหนักในการให้ความสำคัญต่อการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านการเชื่อมโยงความรู้และนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ในฐานะที่เป็นองค์กรพลังงานของไทยที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่สังคมไทย