EN

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลงทะเบียนรับเรื่อง

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และพิจารณากำหนดประเภทของเรื่อง เพื่อนำส่งไปยังผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ผู้ถูกร้องเรียนสังกัด


การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียน ตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ


การสอบสวน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทราบ และพิจารณาแนวทางการสอบสวน รวมถึงความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดพิเศษ เพื่อดำเนินการสอบสวนโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทฯ


การแจ้งผลต่อผู้แจ้งเบาะแส

เมื่อกระบวนการสอบสวนได้เสร็จสิ้น ให้นำส่งผลการสอบสวนและการดำเนินการต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนแก่ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งผลสรุปให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทราบ และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นความลับ


การรายงานต่อคณะกรรมการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอผลสรุปเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียน และการดำเนินการ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ


กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

[97.88 KB : pdf]
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการทุจริตและแจ้งข้อร้องเรียนงานบริการ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน การละเมิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ผิดพลาด หรือระบบการควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสม

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน แจ้งข้อร้องเรียนงานบริการ