EN

บางจากฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสำหรับทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้ “บางจากฯ” เป็นบริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงเรายังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4

Superbrands 2020 สุดยอดแบรนด์แห่งปี

การดำเนินงาน

Superbrands 2020 สุดยอดแบรนด์แห่งปี

รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award

รางวัล TOP3 PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัล TOP3 PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard

โล่เกียรติคุณรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563

การดำเนินงาน

โล่เกียรติคุณรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

ชนะเลิศปฏิทินดีเด่นสุริยศศิธร ชนิดสมุดบันทึก

อื่นๆ

ชนะเลิศปฏิทินดีเด่นสุริยศศิธร ชนิดสมุดบันทึก

รางวัลพระราชทาน ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020

การดำเนินงาน

รางวัลพระราชทาน ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020

บางจากฯ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

นวัตกรรม

บางจากฯ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปีที่ 4 (ทอง)

การดำเนินงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปีที่ 4 (ทอง)

Asia Responsible Enterprise Awards 2020

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

Asia Responsible Enterprise Awards 2020

วิดีโอคลิป ชุด เ-ร-า ของบางจากฯ ชนะเลิศโครงการประกวดคลิป VDO ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด-19

อื่นๆ

วิดีโอคลิป ชุด เ-ร-า ของบางจากฯ ชนะเลิศโครงการประกวดคลิป VDO ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด-19

ISO/IEC 27001:2013 เป็นรายแรกสำหรับธุรกิจกลุ่มโรงกลั่นในประเทศไทย

นวัตกรรม

ISO/IEC 27001:2013 เป็นรายแรกสำหรับธุรกิจกลุ่มโรงกลั่นในประเทศไทย

Zero Accident Campaign 2020

การดำเนินงาน

Zero Accident Campaign 2020

Global Good Governance 3G Awards

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

Global Good Governance 3G Awards

Best Coffee

อื่นๆ

Best Coffee

รางวัล Green Brand Love

การดำเนินงาน

รางวัล Green Brand Love

รางวัล Superbrands 2018

การดำเนินงาน

รางวัล Superbrands 2018

การประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร (Good Governance Organization for Road Safety)

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

การประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร (Good Governance Organization for Road Safety)

โล่เชิดชูเกียรติภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project 100%)

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

โล่เชิดชูเกียรติภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project 100%)

รางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น

นวัตกรรม

รางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น