EN

บางจากฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสำหรับทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนทำให้ “บางจากฯ” เป็นบริษัทของคนไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงเรายังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4

รางวัล Superbrands 2018

การดำเนินงาน

รางวัล Superbrands 2018

การประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร (Good Governance Organization for Road Safety)

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

การประกาศเจตนารมณ์องค์กรที่มีธรรมาภิบาลทางการจราจร (Good Governance Organization for Road Safety)

โล่เชิดชูเกียรติภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project 100%)

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

โล่เชิดชูเกียรติภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project 100%)

รางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น

นวัตกรรม

รางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น

รางวัลจากงาน SET Awards 2019

การดำเนินงาน

รางวัลจากงาน SET Awards 2019

รางวัลจากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัล SMEs Excellence Award 2019

การดำเนินงาน

รางวัลจากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัล SMEs Excellence Award 2019

รางวัลในโครงการประกวดปฏิทินดีเด่น สุริย

อื่นๆ

รางวัลในโครงการประกวดปฏิทินดีเด่น สุริย

รางวัล ASEAN Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน

นวัตกรรม

รางวัล ASEAN Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน

ใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์

รางวัล CAC Change Agent Award

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัล CAC Change Agent Award

เกียรติบัตรรับรองฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

เกียรติบัตรรับรองฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001:2018 	มอก.18001:2011 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001:2018 มอก.18001:2011 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

รางวัล Platinum ESG Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัล Platinum ESG Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

รางวัลจากงาน Global Good Governance (3G) Awards 2019

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

รางวัลจากงาน Global Good Governance (3G) Awards 2019

รางวัลระดับ 3 ดาว (ระดับสูงสุด)

นวัตกรรม

รางวัลระดับ 3 ดาว (ระดับสูงสุด)

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Awards 2019)

นวัตกรรม

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Awards 2019)

รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด (MAT Award - Silver)

อื่นๆ

รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด (MAT Award - Silver)

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม

ผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562

รางวัลระดับ Gold Award (ระดับสูงสุด)

นวัตกรรม

รางวัลระดับ Gold Award (ระดับสูงสุด)