EN

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น ธุรกิจเอทานอล และธุรกิจไบโอดีเซล ผ่านการดำเนินงานของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงานทดแทน ช่วยสนับสนุนเกษตรกร และรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยลดการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

ขอนแก่น
ธุรกิจเอทานอล
ผลิตจากกากน้ำตาล
350,000 ลิตร/วัน
ดำเนินการภายใต้ KGI - NP BBGI ถือหุ้น
100%
ฉะเชิงเทรา
ธุรกิจเอทานอล
ผลิตจากมันสำปะหลัง
150,000 ลิตร/วัน
ดำเนินการภายใต้ BBE - BBGI ถือหุ้น
85%
อยุธยา
ธุรกิจไบโอดีเซล
1,000,000 ลิตร/วัน
ไบโอดีเซล B100
ดำเนินการภายใต้ BBF - BBGI ถือหุ้น
70%
กาญจนบุรี
ธุรกิจเอทานอล
ผลิตจากกากน้ำตาล
300,000 ลิตร/วัน
ดำเนินการภายใต้ KGI-BP - BBGI ถือหุ้น
100%

โครงการวิจัยและพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) และ AIT ในการร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนา

ชีวเคมี

อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสําอาง

วัสดุชีวภาพ

อาทิ พลาสติกที่สามารถ ย่อยสลายได้ บรรจุภัณฑ์ที่ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้