EN

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จทางธุรกิจและความยั่งยืนของบางจากฯ ในปีที่ผ่านมา

แบบ 56-1 One Report ปี 2566

แบบ 56-1 One Report ปี 2566

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

แบบ 56-1 One Report ปี 2563

แบบ 56-1 One Report ปี 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2549

รายงานประจำปี 2548

รายงานประจำปี 2548

รายงานประจำปี 2547

รายงานประจำปี 2547

รายงานประจำปี 2546

รายงานประจำปี 2546

รายงานประจำปี 2545

รายงานประจำปี 2545