EN
การใช้ พลังงานรวมสุทธิ ของธุรกิจโรงกลั่น
12,229.66 เทระจูล
การปล่อย
การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก
ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
การรับน้ำจากแหล่งต่างๆ รวม
2.44 ล้านลูกบาศก์เมตร
(แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำบาดาล น้ำจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ และน้ำจากการประปา)
การลดการใช้น้ำ
การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
และการรีไซเคิลน้ำ
1.47
ล้านลูกบาศท์เมตร
การจัดการของเสียตามหลัก
3Rs

Environment Standards / Guideline

Environmental management system ISO 14001:2015
Energy management system ISO 50001:2018 / Solomon Energy Intensity Index
Water management Water Stress Index (WSI) / ISO14046 Water Footprint
Waste management Reduce, Reuse & Recycle (3Rs)

การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด (Operational Eco-efficiency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า ให้กำลังการผลิตสูงสุดแต่เกิดของเสียและมลพิษน้อยที่สุด มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้ทรัพยากรและควบคุมมลพิษ เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายเชิงรุก สอดคล้องตามเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Industry Level 5: Green Network) และส่งเสริมแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปยังผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ชุมชนและผู้บริโภค เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นเครือข่ายสีเขียว (Green Network) และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็น วัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ใช้ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency เป็นดัชนีชี้วัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) สะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และใช้ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สะท้อนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่สูงจะแสดงถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต่ำ

หมายเหตุ : EBITDA และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ขอบเขต 1 และ 2) ของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ และกลุ่มธุรกิจตลาด

การใช้พลังงาน

พลังงานเป็นต้นทุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานสร้างผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 7 (SDG 7) และ 13 (SDG 13) เพื่อลดผลกระทบจากการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของการใช้พลังงานดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้นำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 มาใช้ในการจัดการพลังงาน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์จ่ายตั้งแต่ปี 2557 และ ปี 2562 นี้บริษัทฯ เป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001: 2018 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากลและเป็นรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน และการคมนาคมขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและเป็นความเสี่ยงของโลกที่ส่งผลกระทบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ทรัพย์สิน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก ในการตรวจติดตามถึงแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)เพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำเนิด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยโครงการปรับปรุงหน่วยผลิต และเป้าหมายการชดเชยคาร์บอนจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวชี้วัด (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก เป้าหมายที่ 13 (SDG 13)

ผลการดำเนินงานปี 2564

บริษัท บางจากฯ

(GRI 305-1 & 305-2 Verification)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 และ 2 รวม
835,092.95 tCO2e
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1
821,707.98 tCO2e
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2
13,384.98 tCO2e
ธุรกิจโรงกลั่น

(GRI 305-1, 305-2, 305-3 Verification)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 และ 2 รวม
826,650.86 tCO2e
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1
820,901.52 tCO2e
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2
5,749.34 tCO2e
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3
424,801.41 tCO2e

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low-Carbon Product)

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนผสมของ เอทานอล และไบโอดีเซล ในทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อเครื่องยนต์ ดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเติมน้ำมันผ่านบัตรสมาชิกบางจาก

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง)

บริษัทฯ บริหารจัดการรถขนส่งด้วยการเปลี่ยนจากรถเดี่ยว 2 คัน เป็นรถกึ่งพ่วงขนาดใหญ่ (40,000 ลิตร) นอกจากช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้แล้ว ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยน้ำมัน

ร้อยละการขนส่งน้ำมันใสด้วยรถขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(เป้าหมาย: เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้การลดจำนวนเที่ยววิ่ง)

การจัดการมลพิษทางน้ำ

บริษัทฯ ในฐานะอุตสาหกรรมพลังงานที่มีการใช้น้ำสูง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากในการ บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดเป้าหมายการลดการใช้น้ำ และควบคุมการใช้น้ำใหม่ รวมถึงบริหารจัดการน้ำด้วยแนวทาง เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการน้ำ Water Stress Index (WSI) ทั้งระดับ 25 Watersheds ของประเทศไทย และ WSI ระดับโลก(1) เพื่อใช้ในการประเมิน Water Scarcity Footprint ของผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ตามแนวทาง ISO 14046

ผลการดำเนินงาน ปี 2563

  • ปริมาณการรับน้ำจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 21.33 ล้าน ลบ.ม. (รวมแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำบาดาล น้ำจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ และน้ำจากการประปา)
  • ปริมาณการระบายน้ำออกไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ ปริมาณ 0.72 ล้าน ลบ.ม.
  • การลดปริมาณน้ำใช้รวม 1.45 ล้าน ลบ.ม.
ควบคุมปริมาณการใช้น้ำต่อกำลังผลิต
(เป้าหมายไม่เกิน 60 ลูกบาศก์เมตร / พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันที่ผลิตได้)
63
ลูกบาศก์เมตร / พันบาร์เรล
การใช้น้ำที่ประหยัดได้เทียบเท่าครัวเรือน
4,171
ครัวเรือน*
*ข้อมูลการใช้น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในเขตพระโขนงที่ตั้งโรงกลั่น มีสมาชิก ครอบครัวละ 1.85 คน/ครัวเรือน ปริมาณน้ำใช้ 0.56 ลูกบาศก์เมตร/คน/วัน หรือ 1.04 ลูกบาศก์เมตร/ครัวเรือน/วัน (ข้อมูลจากการประปานครหลวง: 2558)

ร้อยละของการลดการใช้น้ำประปาใหม่เทียบกับความต้องการใช้น้ำในปีนั้นๆ (ร้อยละและปริมาณน้ำที่ลดได้)

*เทียบข้อมูลจากปีฐาน 2558 จากผลรวมของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่จากการนำน้ำควบแน่น (Condensate Water) คุณภาพดีมาใช้ซ้ำที่หม้อต้มไอน้ำและภายในหน่วยกลั่นที่ 4 รวมกับ การนำน้ำจากหน่วยบำบัดน้ำทิ้งมาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส และการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากหน่วยบำบัดน้ำทิ้งมาปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมด้วยระบบ รีเวอร์สออสโมซิสไปใช้ที่หอหล่อเย็น

การจัดการมลพิษทางน้ำ

บริษัทฯ มีการจัดการมลพิษทางน้ำด้วยระบบบำบัดที่มี ประสิทธิภาพสูง ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพ ดีกว่ามาตรฐานกรมโรงงานกำหนดและยังมีการลดปริมาณน้ำทิ้ง ด้วยระบบรีไซเคิล ซึ่งกระบวนการบำบัดของบริษัทฯ ประกอบ ไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ กระบวนการบำบัดทางฟิสิกส์เคมี (Physicochemical Treatment Process) กระบวนการบำบัดทาง ชีวภาพ (Biological Treatment Process) และกระบวนการบำบัด ขั้นสุดท้าย หรือกระบวนการกรอง (Tertiary Treatment Process)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านการ บำบัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันด้วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องวิเคราะห์คุณภาพเอกชนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ISO/IEC 17025 อีกทั้งยังมีบุคลากรเฉพาะคอยดูแลระบบบำบัด อย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งเครื่องมือ COD Online ที่สามารถ วัดค่า COD และส่งผลการวัดแบบ Realtime ไปยังกรมโรงงาน และชุมชนโดยรอบพื้นที่อีกด้วย โดยในปีนี้บริษัทฯ มีการระบายน้ำ ออกลงสู่สิ่งแวดล้อมปริมาณ 724,694 ลูกบาศก์เมตร

การรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีที่มีนัยสำคัญ (ครั้ง) (มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)

การป้องกันและจัดการการรั่วไหล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยง ผลกระทบ จากการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในทุกกระบวนการทำงาน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การขนส่งน้ำมันดิบจากเรือขนส่งมายังโรงกลั่นบางจาก เพื่อเข้ากระบวนการกลั่นน้ำมัน จนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันไปยังคลังน้ำมัน จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

การจัดการมลพิษอากาศ

ปัญหามลพิษอากาศเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลังงานที่สามารถส่งผลกระทบด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ประกอบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญอยู่เสมอในการดูแลและควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงกลั่น รวมถึงชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบโรงกลั่นและพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ได้รับการรับรอง
ISO 14001
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22
คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดย
3rd Party
อยู่ใน ค่ามาตรฐาน
ควบคุมการปลดปล่อย Fugitive VOCs
ทุกจุดตรวจวัด ไม่เกิน 200 ppm
ติดตั้งหอเผาใหม่ ชนิด Enclosed Ground Flare
2563 ทดลองเดินเครื่องหอเผา Enclosed Ground Flare
2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2561 ออกแบบในรายละเอียดแล้วเสร็จ
ข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ
(เป้าหมาย = 0 เรื่อง)

การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

การบริหารจัดการของเสียเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง บริษัทฯยึดแนวทางการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศและพิจารณาวิธีการจัดการตามศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการกำจัดของเสีย และมุ่งสู่เป้าหมายการนำของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานปี 2563

การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ของปริมาณของเสียทั้งหมด

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดทำและพัฒนาบัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Cost Accounting) ครอบคลุมกระบวนการผลิต น้ำมัน คลังน้ำมันบางจากและคลังบางปะอิน โดยได้มีการนำเสนอ บัญชีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภายนอกและ นักลงทุนได้ทราบ ผ่านบทคำอธิบายและการวิเคราะห์ของ ฝ่ายจัดการ (MD&A) และจดหมายข่าวนักลงทุน (IR Newsletter) ทุกไตรมาสตลอดมา นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นักศึกษาและหน่วยงานอื่นที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

การละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 2560 2561 2562 2563
ข้อละเมิดกฎหมาย (กรณี) 0 0 0 0
ค่าปรับ (บาท) 0 0 0 0
หนี้สินค้างจ่าย ณ สิ้นปี (บาท) 0 0 0 0