EN

ผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

นายภูวดล สุนทรวิภาต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

นายเสรี อนุพันธนันท์

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจองค์กร

นางกลอยตา ณ ถลาง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน

นายสุวัฒน์ มีมุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กรดิจิทัล

นายรวี บุญสินสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่และนวัตกรรม

นายปริญญา กิตติการุญจิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก (NOB) และปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR)

นางเสาวภาพ สุเมฆศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นางสาวกิตติมา วงศ์แสน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (PS)

นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน

นางองค์อร เปลี่ยนรังษี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้าน้ำมัน

นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน

นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางสาวภควดี จรรยาเพศ

ที่ปรึกษา