EN

ผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมชัย เตชะวณิช

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

นายวิบูลย์ วงสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาตร์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)