EN

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯนั้น จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการ