EN

BiiC
Areas of Focus

พลังงานสีเขียว

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

Corporate position on innovation

กลุ่มงานการวิจัยและพัฒนา (R&D)

สร้างความร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสีเขียวและฐานชีวภาพ รวมถึง ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มงานธุรกิจเงินร่วมลงทุน (CVC)

ลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลกที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิสรัปชั่น เพื่อการสร้างพันธมิตรใหม่ด้านนวัตกรรมและ พัฒนาธุรกิจใหม่ให้กลุ่มบางจาก

กลุ่มงานระบบนิเวศนวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจ (E&I)

สร้าง Ecosystem เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมจาก การทำงานร่วมกันของเครือข่ายพันธมิตร และบ่มเพาะ สตาร์ทอัพ ทั้งภายในภายนอกองค์กรให้เติบโตได้ เพื่อให้ เกิดประสบการณ์ใหม่ที่ดีต่อลูกค้า รวมทั้งเพิ่มรายได้และ ประสิทธิภาพให้ธุรกิจบางจาก