EN
ความปลอดภัย
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTI)
พนักงาน
ชาย
0
หญิง
0
ผู้รับเหมา
1
0
อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
พนักงาน
ชาย
0
หญิง
0
ผู้รับเหมา
1.79
0
สิทธิมนุษยชน
ร้อยละการประเมินความเสี่ยง ด้านสิทธิมนุษยชน
พนักงาน / บริษัทในกลุ่ม / คู่ค้า
ร้อยละ 100
ร้อยละการระบุความเสี่ยง ด้านสิทธิมนุษยชน
พนักงาน / บริษัทในกลุ่ม / คู่ค้า
ร้อยละ 0
การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความพึงพอใจลูกค้าต่อการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ร้อยละ 93
การกลับมาใช้บริการ
ร้อยละ 95
การดูแลพนักงาน
จำนวนพนักงานทั้งหมด
1,103 คน
อัตราการเลื่อนตำแหน่ง
ร้อยละ 15.13
คะแนนความผูกพันพนักงาน
ร้อยละ 70
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ชั่วโมงการทำงานอาสาของพนักงาน
1,762 ชั่วโมง
คิดเป็นเงิน 0.48 ล้านบาท
(การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทากิจกรรมเนื่องสถานการณ์โควิด-19)
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์
ร้อยละ 94.4
ผลตอบแทนทางสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อเงินลงทุน โครงการการบริหารจัดการนำ เพื่อแก้วิกฤตภัยแล้ง
SROI 3.9 : 1
ผลตอบแทนทางสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อเงินลงทุน โครงการรับซื้อนำมันพืชใช้แล้ว
SROI 0.50 : 1

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของธุรกิจปิโตรเลียม ไม่เพียงต่อบริษัทฯ เท่านั้น หากสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ พนักงาน ผู้รับเหมาและชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมามีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน ต่อกฎหมายและมาตรฐาน โดยมีโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (SHEE) และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ISO 45001 ที่บริษัทฯ ใช้ในการบริหารด้านความปลอดภัย นอกจากนั้นแล้ว ยังดำเนินงานเพื่อวางรากฐานระบบบริหารความปลอดภัยกระบวนการ (Process Safety Management: PSM) (Disclosure 403-1)

การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีการบริหารความสัมพันธ์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ตามกลยุทธ์ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจการตลาดที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่งรวมถึงลูกค้าในกลุ่มผู้บริโภค (End User) กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน (Dealer) และสถานีบริการน้ำมันชุมชน (COOP) รวมทั้งลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ระดับความภักดี (Loyalty) ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น The Most Admired Brand ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านคุณภาพผลิตภัณฑ์ สถานีบริการ และงานบริการไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน

ผู้บริโภค
กลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน
กลุ่มผู้ประกอบสถานีบริการน้ำมันชุมชน
กลุ่มอุตสาหกรรม

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจ ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดการปฏิบัติตามข้อตกลงโลก (UN Global Compact) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาเป็นแนวทางและกรอบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยใช้รายการตรวจสอบและเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Human Rights Impact Assessment) ตามกระบวนการ Human Rights Due Diligence-HRDD โดยบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด และคู่ค้าในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
  พนักงาน คู่ค้า
(Contractors & Tier 1 Suppliers)
บริษัทในกลุ่ม
ร้อยละที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง 3 ปีล่าสุด 100 100 100
ร้อยละที่มีการระบุความเสี่ยง 0 0 0
ร้อยละของความเสี่ยงที่ระบุซึ่งมีมาตรการลดผลกระทบ 0 0 0

การเจรจาต่อรอง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในการเจรจาสิทธิประโยชน์ของพนักงานกับบริษัทฯ ผ่าน สหภาพแรงงานพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตาม กฎหมาย ปัจจุบันสหภาพแรงงานพนักงาน มีสมาชิกเป็นพนักงาน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 27.76 ของพนักงานทั้งหมด โดยมีการประชุมหารือกับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนสิทธิในการทำงานตามปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGP) สหภาพแรงงานฯ มีสิทธิแต่งตั้ง คณะกรรมการลูกจ้าง (ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน) เพื่อ พัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานร่วมกับผู้แทน ฝ่ายบริหารทำให้พนักงานได้รับสวัสดิการตรงตามความต้องการ และความคาดหวังอย่างเหมาะสม และมีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันทุกไตรมาสตามที่กฎหมายกำหนด

การดูแลพนักงาน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ ให้เป็นผู้มีศักยภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ตามค่านิยม I AM BCP นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานและการดึงดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมาย (Talent Attraction and Retention) และการเติบโตและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Development and Career Path) โดยมีกรอบแนวคิด เป้าหมาย และการดำเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวคิดการดูแลพนักงานตามแนวทาง The BEST Employer

การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  • เน้นการทำงานเป็นทีมที่ประสานความต่างได้ลงตัว
  • เตรียมพร้อม มีความคล่องตัว และความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

ประสิทธิผลความเป็นผู้นำ

  • การพัฒนาผู้นำ

มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน

  • การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน
  • การพัฒนาพนักงาน
  • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

  • การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
รูปแบบการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงาน
(ร้อยละของพนักงาน)
KPI + พฤติกรรมร้อยละ 86.65
KPI + พฤติกรรม + 360 องศา ร้อยละ 13.35%
อัตราการลาออกพนักงาน
(ร้อยละ)
BCP 5.63 3.16 5.13
ปี 2562 2563 2564
เป้าหมายอัตราการลาออกของพนักงาน เกินร้อยละ 4
อัตราการเลื่อนตำแหน่ง
(ร้อยละ)
สัดส่วนค่าตอบแทนต่อพนักงาน (หญิงต่อชาย)
พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป
0.89 : 1
พนักงานระดับอาวุโส
0.98 : 1
พนักงานระดับบริหาร
0.94 : 1
พนักงานระดับปฏิบัติการ
1 : 0.89
ผลการดำเนินงานด้านการสรรหาบุคลากร
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตราส่วนของการจ้างงานสำเร็จตามแผน
(เป้าหมาย)
ร้อยละ 94.44
(ร้อยละ 85)
ร้อยละ 90.72
(ร้อยละ 90)
ร้อยละ 94
(ร้อยละ 90)
ร้อยละ 90
(ร้อยละ 90)
การจ้างงานคนพิการ
(เป้าหมาย)
13 คน
(13 คน)
13 คน
(13 คน)
12 คน
(12 คน)
11 คน
(11 คน)

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การพัฒนาสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการของบริษัท บางจากฯ โดยได้ถูกกำหนดไว้ในวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมพนักงาน ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน

ชุมชน

ประมาณการประชากร

10 ชุมชนในเขตบางนา / พระโขนง
1 แฟลตทหาร
1 ต.บางน้ำผึ้ง
อ.พระประแดง
17,885 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

28,594 คน
ร้อยละ 55.58

ครอบครัว

ประมาณการประชากร

5,098 ครัวเรือน ที่เป็นสมาชิกจุลสารครอบครัวใบไม้
5,098 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5,954 คน
ร้อยละ 11.57

โรงเรียน

ประมาณการประชากร

19 โรงเรียนเขตบางนา พระโขนง และ ต.บางน้ำผึ้ง
14,363 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

15,117 คน
ร้อยละ 29.38

คอนโด

ประมาณการประชากร

18 โครงการรอบโรงกลั่น
4,817 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1,780 คน
ร้อยละ 3.46

การลงทุนทางสังคม 22.72 ล้านบาท

*ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทั้งหมดทุกกลุ่มในปี 2562 = 51,445 คน

ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ)

สรุปผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมเกษตรกรปันสุขพื้นที่โคกตูม

ต้นทุน
250,135 บาท
ผลประโยชน์
750,770 บาท
500,635 บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมโครงการน้ำมันพืชใช้แล้วชุมชน

ต้นทุน
575,833 บาท
ผลประโยชน์
283,831 บาท
292,000 บาท
0.50 : 1

กิจกรรมเพื่อสังคม

ท่านสามารถอัพเดทกิจกรรมล่าสุดของบางจาก

อ่านเพิ่มเติม