EN

บริษัทฯ บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสมรรถนะในการตอบสนองของบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนของโลกและของประเทศ บริษัทฯ ดำเนินงานตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs ผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานรวมถึงมีการตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม SDGs ในการตอบสนองสำหรับแต่ละเป้าหมาย