EN

บริษัทฯ ได้บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับการดำเนินธุรกิจ โดยได้มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ 9 เป้าหมายหลักที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสมรรถนะของบริษัทฯ รวมถึงสภาพปัญหาสังคมและแนวโน้มด้านความยั่งยืนที่สำคัญของโลก โดยดำเนินงานผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนองค์กรในแต่ละระดับ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานในการตอบสนองที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเป้าหมาย รวมถึงมีการตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม SDGs และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร (SPC) ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายการตอบสนองต่อ SDGs

Core

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

ดัชนีการใช้พลังงานของโรงกลั่น (EII)

96.0

ขยายกำลังการผลิตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

กลยุทธ์

 • พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของธุรกิจโรงกลั่นฯ
 • ขยายกำลังการผลิตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

แผนงาน

 • ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (YES-R และ Rocket Projects)
 • ดำเนินการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานน้ำ รวมถึงขยายกำลังการผลิตเชื้อเพลิง ชีวภาพจากไบโอดีเซล และไบโอเอทานอล

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • EII = 97.9 (ได้ตามเป้าหมาย)
 • ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวม 153.7 เมกะวัตต์
 • ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม รวม 23.37 เมกะวัตต์
 • ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ 157.5 เมกะวัตต์
 • ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ 69 เมกะวัตต์
 • ธุรกิจไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน
 • ธุรกิจไบโอเอทานอล รวม 1,000,000 ลิตรต่อวัน

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • เพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ของธุรกิจ
 • สนับสนุนนโยบายของรัฐ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศ
 • ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon Offset ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

กลยุทธ์

 • ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon Offset จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
 • จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แผนงาน

 • ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon Offset จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • ชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนได้ร้อยละ 75.5 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • ป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • ขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและป้องกันอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 2°C

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

ลดการใช้น้ำโรงกลั่นสะสมลงร้อยละ 15 (เทียบกับปีฐาน 2558)

จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 30 ราย

กลยุทธ์

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิต
 • ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง

แผนงาน

 • เพิ่มกำลังการผลิตของหน่วย RO-Recycle
 • เปลี่ยน Cooling Tower
 • ดำเนินการทำ Water Footprint เพื่อหา Hotspots ในการปรับปรุง

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • การลดปริมาณน้ำใช้ในโรงกลั่นร้อยละ 6.3 จากปีฐาน 2558 (รวมปริมาณการลดน้ำใช้สะสมในโรงกลั่นตั้งแต่ปี 2559 - 2562 เทียบปีฐาน 2558 เท่ากับร้อยละ 17.9)
 • จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 18 ราย

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • ใช้น้ำในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในกระบวนการผลิต
 • ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำ
 • รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรมา จำหน่ายเป็นสินค้าในร้าน SPAR ของบริษัทฯ
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรน้ำของบริษัทฯ
 • แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยืน มีน้ำเพียงพอสำหรับภาคเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก
 • เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่า และปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

ไม่มีของเสียฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ในบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และมีจำนวนรายการสินค้า/บริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 20 รายการ

กลยุทธ์

 • การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม ด้วยหลัก 3Rs และ Zero Waste to Landfill

แผนงาน

 • จัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมด้วยหลัก 3Rs
 • พัฒนาสถานีบริการน้ำมันต้นแบบด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • ใช้วัสดุ/ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • จัดการขยะของเสียโดยใช้ Circular Economy Business Model

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • ขยายการดำเนินงาน Zero Waste to Landfill ไปยังบริษัทในกลุ่ม
 • จำนวนรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 55 รายการ

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • ลดต้นทุนทรัพยากรและการจัดการของเสีย
 • สร้างมูลค่าให้กับของเสียและเพิ่มการใช้ประโยชน์
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ลดการเกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจก
 • เผยแพร่และสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับสังคม

Additional

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

ได้รับการประเมินคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)

ได้รับการจัดอับดับ TOP 30 ของโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

กลยุทธ์

 • ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเป็นองค์กรต้นแบบด้าน CG

แผนงาน

 • ให้ความรู้และสนับสนุนบริษัทในกลุ่มและคู่ค้า เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับการรับรอง CAC

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • CGR score: ร้อยละ 98
 • รางวัล TOP 60 ASEAN PLCs จากการประเมินผลโครงการ ACGS

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์และความยั่งยืนของบริษัทฯ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ลดปัญหาการคอร์รัปชันและการทุจริตในสังคม

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

จ้างงานคนพิการที่เป็นพนักงานบริษัทฯ 13 คน

กลยุทธ์

 • จ้างงานอย่างมีคุณค่า เท่าเทียม และครอบคลุมทุกกลุ่ม

แผนงาน

 • จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานบริษัทฯ 13 คน (ได้ตามเป้าหมายตั้งแต่ปี 2561)

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • สร้างความเท่าเทียมทางอาชีพให้กับสังคม

Supplementary

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ร่วมโครงการ อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว 800 คน

กลยุทธ์

 • มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย ระดับประถม

แผนงาน

 • ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 891 คน จาก 7 โรงเรียน (ได้ตาม เป้าหมาย)

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามพันธกิจของ บริษัทฯ
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
 • พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

จำนวนงานวิจัย 12 เรื่อง

จำนวนลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 3 IP

กลยุทธ์

 • ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

แผนงาน

 • In-house R&D
 • สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • จำนวนงานวิจัย 11 เรื่อง
 • จำนวน Intellectual Property 2 IP

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • สร้างวัฒนธรรมการคิดนวัตกรรมให้พนักงาน
 • นวัตกรรมและ/หรือสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาส ทางธุรกิจ
 • การสร้างพันธมิตรในงานวิจัย
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายการตอบสนองปี 2563

สร้างชุมชนปลอดภัย 11 ชุมชน

จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่มและขยายเครือข่ายและสร้างโมเดลทางธุรกิจ

กลยุทธ์

 • สร้างชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่และปลอดภัย

แผนงาน

 • สร้างชุมชนปลอดภัยจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ
 • จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชนรอบสถานประกอบการ

ผลลัพธ์การตอบสนอง/สถานะปี 2562

 • สร้างชุมชนปลอดภัย 10 ชุมชน
 • จำนวนวิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม

การสร้างคุณค่า

ต่อบริษัทฯ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับชุมชน
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในด้านอาชีพ สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย