EN

บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งสมดุลแห่งความมั่นคงทางพลังงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นสีเขียว ดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการ อย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ “Crafting a Sustainable World Evolving Greenovation” การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานร่วมกัน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้จำแนกออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน เพื่อนบ้านบางจาก สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการ 

กระบวนการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

1

ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดลำดับโดยพิจารณาจะ 3 เกณฑ์

 • กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่
 • กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิทธิพลที่จะมีผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อบริษัทฯหรือไม่
2

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

 • กำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กำหนดวิธีการสำรวจความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและความถี่ในการดำเนินงาน
 • รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3

การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

 • ระบุสาเหตุและผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น เชิงบวกและลบต่อประเด็นด้านความยั่งยืน (เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม และสังคมซึ่งรวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน) และพิจารณาลำดับความสำคัญตามระดับความรุนแรง (Severity) และโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละประเด็น
4

การนำผลไปดำเนินการ

 • เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะทำงานบริหารจัดการด้านความยั่งยืนองค์กร (SMC) คณะทำงานนโยบายความยั่งยืนองค์กร (SPC) และคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (SCGC) ตามลำดับเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน จัดทำ กลยุทธ์องค์กร และวางแผนงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (7 ประเด็น)
 1. นวัตกรรมและการลงทุนด้านความยั่งยืน
 2. คุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์
 3. การกำกับดูแลกิจการ/จริยธรรม
 4. ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน
 5. การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์
 6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 7. พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
สิ่งแวดล้อม (6 ประเด็น)
 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 2. การจัดการคุณภาพอากาศ
 3. การจัดการเหตุรั่วไหล
 4. การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย
 5. การบริหารจัดการของเสีย
 6. ความหลากหลายทางชีวภาพ
สังคม (6 ประเด็น)
 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. การเข้าถึงพลังงาน
 3. การพัฒนาชุมชน และการจ้างงานในชุมชน
 4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 5. สิทธิมนุษยชน สิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงาน
 6. การครอบครองพื้นที่และสิทธิ

ดาวน์โหลดเอกสาร

[572.8 KB : pdf]
การทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[458.6 KB : pdf]
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
[129 KB : pdf]
หลักการทวิสารัตถภาพ