EN

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “Evolving Greenovation : มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจ ด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน” การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์มาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำข้อมูลการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ นอกเหนือจากกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เช่น การสำรวจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Environment Scanning) การจัดทำฐานข้อมูล (BIG Data) การประเมินภาพจำลอง (Scenario) และความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (Intelligent Risks) เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งสามารถสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

1

ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและจัดลำดับโดยพิจารณาจาก 3 เกณฑ์

 • กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่
 • กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลที่จะมีผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อบริษัทฯ หรือไม่
2

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

 • กำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
 • กำหนดวิธีการสำรวจความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบและความถี่ในการดำเนินงาน
 • รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
3

การวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสำคัญ

 • พิจารณาความสำคัญของประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบความเสี่ยง โอกาส และความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร ทั้งความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความสำคัญ ต่อองค์กร
4

การนำผลไปดำเนินการ

 • เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร (SPC) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และจัดทำกลยุทธ์องค์กร

บริษัทฯ ได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมและชุมชน สื่อมวลชน เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ และคู่แข่งทางการค้า (Disclosure 102-40) โดยมีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง ที่แตกต่างกัน

Materiality Matrix

ด้านเศรษฐกิจ (11 ประเด็น)
 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และเงื่อนไขสัญญา
 3. 3.1 การพัฒนาสินค้า และคุณภาพน้ำมัน / 3.2 การพัฒนา คุณภาพการบริการ / 3.3 การต่อต้านทุจริต
 4. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 6. ความหลากหลายและการขยายธุรกิจ Non-oil
 7. จัดส่งน้ำมันครบถ้วนและลดจำนวนครั้งที่เรือชำรุด เสียหาย
 8. ทำเลที่ตั้งของสถานีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
 9. นักลงทุนสัมพันธ์
ด้านสิ่งแวดล้อม (6 ประเด็น)
 1. การใช้พลังงาน
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. การบริหารจัดการน้ำ
 4. การรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี
 5. การปล่อยมลพิษอากาศ
 6. การบริหารจัดการของเสีย
ด้านสังคม (8 ประเด็น)
 1. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 2. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
 3. การดึงดูดและการรักษาพนักงาน
 4. โอกาสทางอาชีพ
 5. สิทธิมนุษยชน
 6. การพัฒนาสังคม
 7. การพัฒนาพนักงาน
 8. การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

[565.72 KB : pdf]
การทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[458.6 KB : pdf]
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน