EN

บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งสมดุลแห่งความมั่นคงทางพลังงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นสีเขียว ดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการ อย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ “Crafting a Sustainable World Evolving Greenovation” การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานร่วมกัน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้จำแนกออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน เพื่อนบ้านบางจาก สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการ 

กระบวนการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

1

ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดลำดับโดยพิจารณาจะ 3 เกณฑ์

 • กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ สร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่
 • กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิทธิพลที่จะมีผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อบริษัทฯหรือไม่
2

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

 • กำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • กำหนดวิธีการสำรวจความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและความถี่ในการดำเนินงาน
 • รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3

การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

 • ระบุสาเหตุและผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น เชิงบวกและลบต่อประเด็นด้านความยั่งยืน (เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม และสังคมซึ่งรวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน) และพิจารณาลำดับความสำคัญตามระดับความรุนแรง (Severity) และโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละประเด็น
4

การนำผลไปดำเนินการ

 • เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร (SPC) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน จัดทำกลยุทธ์องค์กร และวางแผนงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน ชุมชนเพื่อนบ้านบางจาก สื่อมวลชน และหน่วยงานราชการ (Disclosure 102-40) โดยมีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและ ความคาดหวัง ที่แตกต่างกัน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

ด้านเศรษฐกิจ (6 ประเด็น)
 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความปลอดภัยของข้อมูล
 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. การบริหารความเสี่ยงองค์กร และความปลอดภัยทางไซเบอร์
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 5. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 6. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ด้านสิ่งแวดล้อม (5 ประเด็น)
 1. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (EMS) (มลพิษอากาศ, น้ำ, ของเสีย)
 2. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
 3. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการพลังงาน
 4. เศรษฐกิจหมุนเวียน
 5. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด้านสังคม (5 ประเด็น)
 1. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการจัดการการหกรั่วไหลของน้ำมัน
 2. การพัฒนาชุมชน
 3. การดึงดูด พัฒนาและรักษาพนักงาน
 4. สิทธิมนุษยชน
 5. ความเท่าเทียมทางเพศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

[1.49 MB : pdf]
การทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
[557.04 KB : pdf]
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน